Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТРК02
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
С обзиром на то да је све теже организацијама (компанијама) остварити профитабилност у савременим условима тржишног пословања, неопходно је да се традиционални маркетинг замени са савременим, свеобухватнијим комплекснијим приступом целокупном пословању. Питања која данас чине суштину маркетинга усмерени су ка четири важна сегмента која уједно чине подручја холистичког маркетинга, као што су: интегрисани маркетинг (инструменти маркетинг микса), интерни маркетинг (одељење маркетинга, менаџмент и друга одељења унутра компаније), друштвено одговоран маркетинг (усмерен ка окружењу, заједници, право, етика и др.) и маркетинг односа (усмерен према потрошачима, партнерима и свим другим стејкхолдерима). Циљ изучавања маркетинга, као комплексне научне дисциплине, је да студенти стекну теоријска и практична знања, како би били спремни да у реалним условима привређивања имају холистички приступ целокупном пословању.
Савладавањем материје из овог предмета студенти стичу компетенције везане за анализу постојећег стања унутар организације и у окружењу, затим за креирање и имплементацију широког спектра маркетинг активности, као и за доношење одлука из свих сегмената маркетинга, које ће обезбедити ефикасност разноврсних маркетинг активности, а што ће неспорно допринети профитабилном пословању и дугорочно одрживом развоју компаније.
Теоријска настава:
- Феноменологија маркетинга.
- Креирање и испорука вредности за потрошаче.
- Маркетинг микс.
- Сегментација, таргетирање и позиционирање.
- Маркетинг информациони систем и маркетинг истраживање.
- Инструменти маркетинг микса: производ, цена, промоција и дистрибуција.
- Имплементација и контрола маркетинга.
- Етичке дилеме у појединим сегментима маркетинга.
Максимовић, Б., и Јовичић, Д. Маркетинг Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Kotler, P., & Armstrong, G. Principles of Marketing Pearson Education Limited 2016
Јовичић, Д., и Салаи, С. Пословно комуницирање Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2011
Глигоријевић, М., и Вељковић, С. Маркетинг Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2022
Филиповић, Ј. Дигитални маркетинг Центар за издавачку делатност Економског факултета Београд 2021
Класична предавања, вежбе, семинарски радови и анализе студија случаја.