Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OTRK02
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje 2024
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
S obzirom na to da je sve teže organizacijama (kompanijama) ostvariti profitabilnost u savremenim uslovima tržišnog poslovanja, neophodno je da se tradicionalni marketing zameni sa savremenim, sveobuhvatnijim kompleksnijim pristupom celokupnom poslovanju. Pitanja koja danas čine suštinu marketinga usmereni su ka četiri važna segmenta koja ujedno čine područja holističkog marketinga, kao što su: integrisani marketing (instrumenti marketing miksa), interni marketing (odeljenje marketinga, menadžment i druga odeljenja unutra kompanije), društveno odgovoran marketing (usmeren ka okruženju, zajednici, pravo, etika i dr.) i marketing odnosa (usmeren prema potrošačima, partnerima i svim drugim stejkholderima). Cilj izučavanja marketinga, kao kompleksne naučne discipline, je da studenti steknu teorijska i praktična znanja, kako bi bili spremni da u realnim uslovima privređivanja imaju holistički pristup celokupnom poslovanju.
Savladavanjem materije iz ovog predmeta studenti stiču kompetencije vezane za analizu postojećeg stanja unutar organizacije i u okruženju, zatim za kreiranje i implementaciju širokog spektra marketing aktivnosti, kao i za donošenje odluka iz svih segmenata marketinga, koje će obezbediti efikasnost raznovrsnih marketing aktivnosti, a što će nesporno doprineti profitabilnom poslovanju i dugoročno održivom razvoju kompanije.
Teorijska nastava:
- Fenomenologija marketinga.
- Kreiranje i isporuka vrednosti za potrošače.
- Marketing miks.
- Segmentacija, targetiranje i pozicioniranje.
- Marketing informacioni sistem i marketing istraživanje.
- Instrumenti marketing miksa: proizvod, cena, promocija i distribucija.
- Implementacija i kontrola marketinga.
- Etičke dileme u pojedinim segmentima marketinga.
Maksimović, B., i Jovičić, D. Marketing Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2020
Kotler, P., & Armstrong, G. Principles of Marketing Pearson Education Limited 2016
Jovičić, D., i Salai, S. Poslovno komuniciranje Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2011
Gligorijević, M., i Veljković, S. Marketing Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2022
Filipović, J. Digitalni marketing Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Beograd 2021
Klasična predavanja, vežbe, seminarski radovi i analize studija slučaja.