Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА01
Студијски програми
  • Предузетништво
  • Финансије и банкарство 2017
  • Трговина и међународно пословање 2017
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 2
Статус предмета Изборни
Оспособљавање студената да разумеју функционисање агро комплекса као и да буду менаџери у агробизнису. Овладавање основним елементима економике аграра који произилазе из економске теорије са акцентом примене у модерном аграру.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Агроекономија, студенти ће бити у стању да:

• дефинишу основне појмове из домена пољопривреде, њене специфичности и економске теорије у модерном агробизнису,

• објасне повезаност макро-микро проблематике са циљем постизања прехрамбене сигурности,

• користе информације из домена формирања цена, субвенција, маркетинга и менаџмента агро комплекса, који су значајни за развој целокупне привреде Србије,

• дефинишу појам и циљеве аграрне политике и образлажу разлоге за државну интервенцију у пољопривреди, као и да наброје врсте и облике аграрне политике,

• анализирају позицију и значај аграра и руралне економије у међународним интеграцијама,

• прикупљају, користе, распоређују (не)ограничене ресурсе, као и да предвиђају, планирају, организују, воде кадровску политику, руководе и врше контролу у агробизнису у условима динамичких промена макро окружења.
Теоријска настава

• Уводна разматрања.

• Пољопривреда и привредни развој.

• Различити модели трансформације пољопривреде од традиционалне у модерну.

• Пољопривредна газдинства и рурални развој.

• Управљање агропривредом.

• Аграрна политика и њен утицај на могућности ограничења пољопривредне производње.

• Менаџмент у пољопривреди.

• Маркетинг у пољопривреди.Практична настава

• Анализе студија случаја.
Божић, Д., Богданов, Н., & Шеварлић, М. (2011). Економика пољопривреде. Београд: Пољопривредни факутет.

Влаховић, Б. (2011). Тржиште и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа. Нови Сад: Пољопривредни факултет.

Закић, З., & Стојановић, Ж. (2008). Економика аграра. Београд: Економски факултет.

Јанковић, С. (2009). Европска унија и рурални развој Србије. Београд: Институт за примену науке у пољопривреди.
Предавања и вежбе, презентација примера из праксе, студије случаја, дискусије, израда и презентација семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10