Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA01
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
  • Preduzetništvo
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 2
Status predmeta Izborni
Osposobljavanje studenata da razumeju funkcionisanje agro kompleksa kao i da budu menadžeri u agrobiznisu. Ovladavanje osnovnim elementima ekonomike agrara koji proizilaze iz ekonomske teorije sa akcentom primene u modernom agraru.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Agroekonomija, studenti će biti u stanju da:

• definišu osnovne pojmove iz domena poljoprivrede, njene specifičnosti i ekonomske teorije u modernom agrobiznisu,

• objasne povezanost makro-mikro problematike sa ciljem postizanja prehrambene sigurnosti,

• koriste informacije iz domena formiranja cena, subvencija, marketinga i menadžmenta agro kompleksa, koji su značajni za razvoj celokupne privrede Srbije,

• definišu pojam i ciljeve agrarne politike i obrazlažu razloge za državnu intervenciju u poljoprivredi, kao i da nabroje vrste i oblike agrarne politike,

• analiziraju poziciju i značaj agrara i ruralne ekonomije u međunarodnim integracijama,

• prikupljaju, koriste, raspoređuju (ne)ograničene resurse, kao i da predviđaju, planiraju, organizuju, vode kadrovsku politiku, rukovode i vrše kontrolu u agrobiznisu u uslovima dinamičkih promena makro okruženja.
Teorijska nastava

• Uvodna razmatranja.

• Poljoprivreda i privredni razvoj.

• Različiti modeli transformacije poljoprivrede od tradicionalne u modernu.

• Poljoprivredna gazdinstva i ruralni razvoj.

• Upravljanje agroprivredom.

• Agrarna politika i njen uticaj na mogućnosti ograničenja poljoprivredne proizvodnje.

• Menadžment u poljoprivredi.

• Marketing u poljoprivredi.Praktična nastava

• Analize studija slučaja.
Božić, D., Bogdanov, N., & Ševarlić, M. (2011). Ekonomika poljoprivrede. Beograd: Poljoprivredni fakutet.

Vlahović, B. (2011). Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet.

Zakić, Z., & Stojanović, Ž. (2008). Ekonomika agrara. Beograd: Ekonomski fakultet.

Janković, S. (2009). Evropska unija i ruralni razvoj Srbije. Beograd: Institut za primenu nauke u poljoprivredi.
Predavanja i vežbe, prezentacija primera iz prakse, studije slučaja, diskusije, izrada i prezentacija seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10