Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16SA91
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Upoznavanje studenata sa procesom donošenja odluka i savremenim alatima informaciono-komunikacionih tehnologija koji omogućavaju da se individualno i grupno odlučivanje sprovede brže i efikasnije.
Studenti će se osposobiti da u situacijama kada je potrebno doneti odluku izaberu i koriste produkte informaciono-komukicionih tehnologija koji su najprimereniji za rešavanje konkretnog problema.
Teorijska nastava
• Odlučivanje i modeli odlučivanja
• Statistički alati za modeliranje i analizu
• Sistemi za podršku odlučivanju
• Nastanak i razvoj alata poslovne inteligencije
• Skladišta podataka (Data Warehouse)
• Data mining
• OLAP
• Sistemi za podršku odlučivanju grupa

Praktična nastava
Studije slučajeva
Turban E., Sharda R., Delen D. (2010), Decision Support and Business Intelligence Systems, 9/E, Prentice Hall
Miller L. (2009), MIS Cases: Decision Making with Application Software, 4/E, Prentice Hall
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, praktičan rad na računaru u malim grupama i neposrednu primenu znanja, seminarske radove, studije slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze  55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 20
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 25
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10