Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СА91
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Упознавање студената са процесом доношења одлука и савременим алатима информационо-комуникационих технологија који омогућавају да се индивидуално и групно одлучивање спроведе брже и ефикасније.
Студенти ће се оспособити да у ситуацијама када је потребно донети одлуку изаберу и користе продукте информационо-комукиционих технологија који су најпримеренији за решавање конкретног проблема.
Теоријска настава
• Одлучивање и модели одлучивања
• Статистички алати за моделирање и анализу
• Системи за подршку одлучивању
• Настанак и развој алата пословне интелигенције
• Складишта података (Data Warehouse)
• Data mining
• OLAP
• Системи за подршку одлучивању група

Практична настава
Студије случајева
Turban Е., Sharda R., Delen D. (2010), Decision Support and Business Intelligence Systems, 9/E, Prentice Hall
Miller L. (2009), MIS Cases: Decision Making with Application Software, 4/E, Prentice Hall
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, практичан рад на рачунару у малим групама и непосредну примену знања, семинарскe радовe, студије случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе  55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 20
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 25
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10