Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СА90
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Омогућити студентима разумевање архитектуре и организације рачунарских система кроз детаљни приказ онсновних комппоненти савремених рачунара.
Савладавањем планираног садржаја студенти стичу компетенције које се огледају у темељном познавању и разумевању основних елемената који чине саставни део архитектуре рачунарских система. Разумевањем организације рачунара они ће бити способни да процене могућности њихове примене у савременим информационим системима.
Теоријска настава

• Бројни системи

• Развој и перформанса рачунара

• Меморија рачунара

• Улази и излази

• Оперативни систем

• Процесорска јединица

• Парарелна организација

• Управљачка јединица

Практична настава

Студије случаја
Stallings W. (2013), Организација и архитектура рачунара, CET

Null L., Lobur J. (2010), The Essentials of Computer Organization and Architecture, Jones & Bartlett Learning, Jones & Bartlett Learning
Предавања, вежбе, дискусије радова студената
Оцена  знања (максимални број поена 100)

 

Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 20
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 25
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10
практичан рад: самостална израда студије случаја 10