Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16SA90
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Omogućiti studentima razumevanje arhitekture i organizacije računarskih sistema kroz detaljni prikaz onsnovnih kompponenti savremenih računara.
Savladavanjem planiranog sadržaja studenti stiču kompetencije koje se ogledaju u temeljnom poznavanju i razumevanju osnovnih elemenata koji čine sastavni deo arhitekture računarskih sistema. Razumevanjem organizacije računara oni će biti sposobni da procene mogućnosti njihove primene u savremenim informacionim sistemima.
Teorijska nastava

• Brojni sistemi

• Razvoj i performansa računara

• Memorija računara

• Ulazi i izlazi

• Operativni sistem

• Procesorska jedinica

• Pararelna organizacija

• Upravljačka jedinica

Praktična nastava

Studije slučaja
Stallings W. (2013), Organizacija i arhitektura računara, CET

Null L., Lobur J. (2010), The Essentials of Computer Organization and Architecture, Jones & Bartlett Learning, Jones & Bartlett Learning
Predavanja, vežbe, diskusije radova studenata
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 20
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 25
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10