Izaberite stranicu
Шифра предмета 17ССТ12
Студијски програми
  • Банкарско и берзанско пословање
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање знања и вештина карактеристичних за банкарско пословање и платни промет, као и примена стечених знања у пракси. Циљ је да по завршетку процеса учења студенти знају да дефинишу и анализирају елементе пословне политике банака, финансијске структуре пословања, основне елементе унутрашњег и међународног платног платног промета, као и да опишу инструменте платног промета и осигурања плаћања на финансијским тржиштима. Такође, циљ је да студенти након завршетка процеса учења стекну знања и вештине везане за примену основних и напредних маханизама плаћања при електронском преносу средстава, као и знања у вези инструмената који се при том користе.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Банкарско пословање и платни промет, студенти ће бити у стању да:

• дефинишу основне елементе пословне политике банака,

• дефинишу и опишу основне финансијске инструменте платног промета,

• дефинишу основне елементе осигурања плаћања на финансијским тржиштима,

• објасне намену иструмената платног промета и праве разлику између њихових основних карактеристика,

• дају опис и дефинишу разлике између раличитих маханизама плаћања при електронском преносу средстава,

• дефинишу и класификују међународне инструменте обезбеђења средстава.
Теоријска настава

• Пословна политика банке.

• Пословне банке и унутрашњи платни промет.

• Инструменти платног промета.

• Инструменти осигурања плаћања на финансијском тржишту.

• Инструменти и механизми плаћања при електронском преносу средстава.

• Међународни инструменти обезбеђења средстава.

• Финансијска структура пословања.Практична настава:

• Анализе студија случаја.

• Израда и презентовање семинарских радова у циљу синтезе стечених знања.
• Heffernan, S. (2005). Modern banking. Beograd: Data status.

• Konh, M. (2010). Financial Instutions and Markets. Oxford: Oxford University press.

• Miller, R. & Van Hose, D. D. (2005). Moderan novac i bankarstvo. Beograd: Data status.

• Пауновић, С. Б. (2006). Приватизација акционарство и развој финансијских тржишта. Београд: Савремена администрација.

• Студије случаја и чланци у часописима, књигама, и на интернету.
Предавања и вежбе, студије случаја, дискусије, презентација примера из праксе, израда и презентација есеја и семинарских радова
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30    
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10