Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SST12
Studijski programi
  • Bankarsko i berzansko poslovanje
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje znanja i veština karakterističnih za bankarsko poslovanje i platni promet, kao i primena stečenih znanja u praksi. Cilj je da po završetku procesa učenja studenti znaju da definišu i analiziraju elemente poslovne politike banaka, finansijske strukture poslovanja, osnovne elemente unutrašnjeg i međunarodnog platnog platnog prometa, kao i da opišu instrumente platnog prometa i osiguranja plaćanja na finansijskim tržištima. Takođe, cilj je da studenti nakon završetka procesa učenja steknu znanja i veštine vezane za primenu osnovnih i naprednih mahanizama plaćanja pri elektronskom prenosu sredstava, kao i znanja u vezi instrumenata koji se pri tom koriste.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Bankarsko poslovanje i platni promet, studenti će biti u stanju da:

• definišu osnovne elemente poslovne politike banaka,

• definišu i opišu osnovne finansijske instrumente platnog prometa,

• definišu osnovne elemente osiguranja plaćanja na finansijskim tržištima,

• objasne namenu istrumenata platnog prometa i prave razliku između njihovih osnovnih karakteristika,

• daju opis i definišu razlike između raličitih mahanizama plaćanja pri elektronskom prenosu sredstava,

• definišu i klasifikuju međunarodne instrumente obezbeđenja sredstava.
Teorijska nastava

• Poslovna politika banke.

• Poslovne banke i unutrašnji platni promet.

• Instrumenti platnog prometa.

• Instrumenti osiguranja plaćanja na finansijskom tržištu.

• Instrumenti i mehanizmi plaćanja pri elektronskom prenosu sredstava.

• Međunarodni instrumenti obezbeđenja sredstava.

• Finansijska struktura poslovanja.Praktična nastava:

• Analize studija slučaja.

• Izrada i prezentovanje seminarskih radova u cilju sinteze stečenih znanja.
• Heffernan, S. (2005). Modern banking. Beograd: Data status.

• Konh, M. (2010). Financial Instutions and Markets. Oxford: Oxford University press.

• Miller, R. & Van Hose, D. D. (2005). Moderan novac i bankarstvo. Beograd: Data status.

• Paunović, S. B. (2006). Privatizacija akcionarstvo i razvoj finansijskih tržišta. Beograd: Savremena administracija.

• Studije slučaja i članci u časopisima, knjigama, i na internetu.
Predavanja i vežbe, studije slučaja, diskusije, prezentacija primera iz prakse, izrada i prezentacija eseja i seminarskih radova
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30    
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10