Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СТ10фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 6
Број часова 3+2
Semestar 4
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање специфичних знања и вештина карактеристичних за банкарско пословање и њихову примену у пракси. Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти препознају разлике између различитих типова финансијских институција и финансијских система, да знају да дефинишу и опишу основне карактеристике монетарне функције банака, да дефинишу различите облике депозитног потенцијала и кредитних стратегија банака. Поред тога, циљ предмета је студенти знају да направе разлику између каратеристика кредитног, каматног, инвестиционог и ванбилансног портфолиа банке, да објасне стратегијске перформансе банке у пословању са становништвом, као и да објасне основне карактеристике стратегије управљања билансом стања и билансом успеха банке. На крају, циљ предмета је да студенти по завршетку процеса учења знају да дефинишу основне облике ризика којима су банке изложене и да покажу кроз примере да умеју да направе везу између капитала и ризичне активе банке (Базел 3).
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Банкарство, студенти ће бити у стању да:
• дефинишу различите типове финансијских институција,
• опишу улогу и значај централне банке и пословних банака у финансијском систему Републике Србије,
• разумеју улогу банака у процесима формирања новчане масе и разликују механизме регулисања новца у оптицају,
• дефинишу основне карактеристике депозитног потенцијала и кредитних стратегија банке,
• опишу основне типове послова банке са сектором становништва,
• дефинишу основне принципе управљања активом и пасивом банака,
• кроз примере образложе природу и значај везе између капитала и ризчне активе банака (Базел 3).
Теоријска настава:
• Увод.
• Банкарске, небанкарске и посредничке финансијске институције.
• Компаративни банкарски системи и монетарни агрегати.
• Стратегија прикупљања и пласирања средстава банке.
• Стратегијске перформансе банке у пословању са становништвом и привредом.
• Билансне перформансе банке.
• Управљање ризицима (кредитни ризик, ризик каматне стопе, ризик ликвидности, девизни ризик.
• Финансијски деривати (форварди, фјучерси, опције, свопови).

Практична настава:
• Анализе студија случаја.
• Израда и презентовање семинарских радова у циљу синтезе стечених знања.
Вуњак, Н., & Ковачевић, Љ. (2011). Банкарство, банкарски менаџмент. Суботица: Економски факултет Суботица, Интернационални универзитет Травник, „Пролетер“ а.д. Бечеј.
Ђукић, Ђ., Бјелица, В., & Ристић, Ж. (2005). Банкарство. Београд: Економски факултет.
Хаџић, М. (2009). Банкарство. Београд: Универзитет Сингидунум.
Ћировић, М. (2006). Банкарство. Београд: Европски центар за мир и развој Београд.
Предавања, анализе студија случаја и примера из праксе, дискусије, презентација семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 25 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10