Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБД17
Студијски програми
  • Финансије и банкарство – ДЛС 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је дефинисање улога и значаја пословања финансијских институција и стицање знања о механизмима функционисања банкарског пословања на националном и међународном нивоу. Такође, циљеви предмета су да студенти науче да дефинишу специфичности најважнијих сегмената биланса банака, са акцентом на анализу односа између депозита као основних извора и кредита као основних пласмана банака, затим да дефинишу основне типове ризика којима су банке изложене, као и да анализирају улогу капитала банака у процесу управљања ризицима. На крају, циљ је да студенти науче да анализирају најважније факторе развоја међународног банкарства, као и основне циљеве пословања институција носилаца његовог развоја. Са аспекта стицања практичног знања, основни циљ предмета је да студенти овладају практичном применом основних модела обраде кредитних захтева физичких и правних лица.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Банкарство, студенти ће научити да: дефинишу карактеристике банака као финансијских институција; идентификују основне функције централне банке и пословних банака у оквиру финансијског система Републике Србије; објасне структуру извора средстава банака и врсте пласмана банака; дефинишу основне елементе банкарских кредита; препознају основне елементе процене кредитне способности потенцијалних дужника; дефинишу функције капитала банака; анализирају значај међународног банкарства у савременом банкарству; дефинишу улоге водећих међународних финансијских институција у оквиру међународног банкарства; дефинишу основне инструменте плаћања у банкарству; дефинишу основне врсте ризика којима су изложене банке.
Теоријска настава:
- Увод у банкарство.
- Класификација и основне карактеристике банака.
- Функције централне банке.
- Улога и значај депозита у банкарском пословању.
- Значај и карактеристике кредитних пласмана банака.
- Обрада кредитног захтева физичких и правних лица.
- Карактеристике улагања банака у хартије од вредности.
- Капитал банака.
- Инструменти плаћања у банкарству.
- Ризици у банкарском половању.
- Фактори развоја међународног банкарства.
- Инфраструктура и значај међународног банакарства.
Практична настава: анализа студија случаја; израда и презентовање семнарских радова.
Рачић, Ж. Банкарство Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2018
Хаџић, М. Банкарство Универзитет Сингидунум 2015
Миленковић, И. Међународно банкарство Економски факултет Универзитета у Новом Саду 2011
Бергер, Н. А., Молино Ф., и Вилсон, О. С. Џ. Оксфордски приручник о банкарству Удружење банака Србије 2015
Предавања преко платформе ZOOM, употреба интерактивних дигиталних алата у циљу синтезе стеченог знања, анализе студија случаја, презентовање пројектних задатака.