Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ10
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2017
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање специфичних знања и вештина карактеристичних за банкарско пословање и њихову примену у пракси. Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти препознају разлике између различитих типова финансијских институција и финансијских система, да знају да дефинишу и опишу основне карактеристике монетарне функције банака, да дефинишу различите облике депозитног потенцијала и кредитних стратегија банака. Поред тога, циљ предмета је студенти знају да направе разлику између каратеристика кредитног, каматног, инвестиционог и ванбилансног портфолиа банке, да објасне стратегијске перформансе банке у пословању са становништвом, као и да објасне основне карактеристике стратегије управљања билансом стања и билансом успеха банке. На крају, циљ предмета је да студенти по

авршетку процеса учења зна

у да дефинишу основне облике ризика којима су б

нке изложене

и да покажу кроз примере да умеју да направ

везу између капитала и ризичне активе банке (Базел 3).
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Банкарство, студенти ће бити у стању да:

• дефинишу различите типове финансијских институција,

• опишу улогу и значај централне банке и пословних банака у финансијском систему Републике Србије,

• разумеју улогу банака у процесима формирања новчане масе и разликују механизме регулисања новца у оптицају,

• дефинишу основне карактеристике депозитног потенцијала и кредитних стратегија банке,

• опишу основне типове послова банке са сектором становништва,

• дефинишу основне принципе управљања активом и пасивом банака,

• кроз примере образложе природу и значај везе између капитала и ризчне активе банака (Базел 3).
Теоријска настава:

• Увод.

• Банкарске, небанкарске и посредничке финансијске институције.

• Компаративни банкарски системи и монетарни агрегати.

• Стратегија прикупљања и пласирања средстава банке.

• Стратегијске перформансе банке у пословању са становништвом и привредом.

• Билансне перформансе банке.

• Управљање ризицима (кредитни ризик, ризик каматне стопе, ризик ликвидности, девизни ризик.

• Финансијски деривати (форварди, фјучерси, опције, свопови).Практична настава:

• Анализе студија случаја.

• Израда и презентовање семинарских радова у циљу синтезе стечених знања.
Вуњак, Н., & Ковачевић, Љ. (2011). Банкарство, банкарски менаџмент. Суботица: Економски факултет Суботица, Интернационални универзитет Травник, „Пролетер“ а.д. Бечеј.

Ђукић, Ђ., Бјелица, В., & Ристић, Ж. (2005). Банкарство. Београд: Економски факултет.

Хаџић, М. (2009). Банкарство. Београд: Универзитет Сингидунум.

Ћировић, М. (2006). Банкарство. Београд: Европски центар за мир и развој Београд.
Предавања, анализе студија случаја и примера из праксе, дискусије, презентација семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: