Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST10
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja i veština karakterističnih za bankarsko poslovanje i njihovu primenu u praksi. Cilj predmeta je da po završetku procesa učenja studenti prepoznaju razlike između različitih tipova finansijskih institucija i finansijskih sistema, da znaju da definišu i opišu osnovne karakteristike monetarne funkcije banaka, da definišu različite oblike depozitnog potencijala i kreditnih strategija banaka. Pored toga, cilj predmeta je studenti znaju da naprave razliku između karateristika kreditnog, kamatnog, investicionog i vanbilansnog portfolia banke, da objasne strategijske performanse banke u poslovanju sa stanovništvom, kao i da objasne osnovne karakteristike strategije upravljanja bilansom stanja i bilansom uspeha banke. Na kraju, cilj predmeta je da studenti po

avršetku procesa učenja zna

u da definišu osnovne oblike rizika kojima su b

nke izložene

i da pokažu kroz primere da umeju da naprav

vezu između kapitala i rizične aktive banke (Bazel 3).
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Bankarstvo, studenti će biti u stanju da:

• definišu različite tipove finansijskih institucija,

• opišu ulogu i značaj centralne banke i poslovnih banaka u finansijskom sistemu Republike Srbije,

• razumeju ulogu banaka u procesima formiranja novčane mase i razlikuju mehanizme regulisanja novca u opticaju,

• definišu osnovne karakteristike depozitnog potencijala i kreditnih strategija banke,

• opišu osnovne tipove poslova banke sa sektorom stanovništva,

• definišu osnovne principe upravljanja aktivom i pasivom banaka,

• kroz primere obrazlože prirodu i značaj veze između kapitala i rizčne aktive banaka (Bazel 3).
Teorijska nastava:

• Uvod.

• Bankarske, nebankarske i posredničke finansijske institucije.

• Komparativni bankarski sistemi i monetarni agregati.

• Strategija prikupljanja i plasiranja sredstava banke.

• Strategijske performanse banke u poslovanju sa stanovništvom i privredom.

• Bilansne performanse banke.

• Upravljanje rizicima (kreditni rizik, rizik kamatne stope, rizik likvidnosti, devizni rizik.

• Finansijski derivati (forvardi, fjučersi, opcije, svopovi).Praktična nastava:

• Analize studija slučaja.

• Izrada i prezentovanje seminarskih radova u cilju sinteze stečenih znanja.
Vunjak, N., & Kovačević, LJ. (2011). Bankarstvo, bankarski menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet Subotica, Internacionalni univerzitet Travnik, „Proleter“ a.d. Bečej.

Đukić, Đ., Bjelica, V., & Ristić, Ž. (2005). Bankarstvo. Beograd: Ekonomski fakultet.

Hadžić, M. (2009). Bankarstvo. Beograd: Univerzitet Singidunum.

Ćirović, M. (2006). Bankarstvo. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj Beograd.
Predavanja, analize studija slučaja i primera iz prakse, diskusije, prezentacija seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: