Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СТ42
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Упознавање са основним концептима база података и њиховим моделима, техникама пројектовања шема база података на концептуалном и имплементационом нивоу, као и језиком упита релационих база података. Практичном применом једног савременог система за управљање базама података примењују се стечена знања у циљу пројектовања и имплементације базе података реалног информационог система.
Поред темељног разумевања принципа база података, студенти се оспособљавају за решавање конкретних проблема применом научних метода и поступака. Учешћем у изради пројеката база података базираних на реалним системима развијају се вештине апстрактног мишљења, употребе и повезивања знања из различитих области као и лаког прилагођавања новим развојним окружењима.
Теоријска настава

• Модели података

• Концепти базе података

• Систем за управљање базом података

• Модел ентитета и повезника

• Релациони модел података

• Sql-језик релационих система за управљање базама података

• Елементи физичке структуре релационе базе података

• Нормалне форме и нормализација

• Концептуално, логичко и имплементационо пројектовање шеме базе података

• Објектно-оријентисани модел података

Практична настава:

Употреба савременог алата за пројектовање и имплементацију базе података реалног система, њено одржавање и претраживање
Date C. J., (2003) An Introduction to Database Systems, Addison-Wesley

Лазаревић Б., Марјановић З., Аничић Н, Бабарогић С., (2003) Базе података, Факултет организационих наука, Београд

Ramakrishnan R., Gehrke J., (2002) Database Managament Systems, McGrаw-Hill
• предавања • рад у рачунарској лабораторији • презентације студија случаја • дискусије
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
Присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 20
Провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 25
Остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
Практичан рад: самостална израда студије случаја 10