Izaberite stranicu
Шифра предмета 17ССТ14
Студијски програми
  • Банкарско и берзанско пословање
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 1
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање специфичних знања и вештина карактеристичних за савремено берзанско пословање и његову примену у пословању са хартијама од вредности. Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти знају да разликују карактеристике развијених финансијских тржишта и финансијских тржишта у развоју, као и да опишу улогу финансијских берзи у оквиру наведених тржишта. Такође, циљ је да студенти по окончању процеса учења знају да дефинишу финансијске инструменте којима се тргује у оквиру берзи и да опишу и анализирају њихове карактеристике. Поред тога, циљ је да студенти стекну способност да анализирају процес иницијалне јавне понуде хартија од вредности, принципе и методе трговања хартијама од вредности, са посебним освртом на улогу и значај инвеститора и Централног регистра хартија од вредности у том процесу.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Берзанско пословање, студенти ће бити у стању да:

• Идентификују и анализирају основне карактеристике финансијских институција,

• дефинишу основне карактеристике финансијских инструмената којима се тргује у оквиру берзи,

• објасне намену финансијских инструмената којима се тргује у оквиру берзи,

• дефинишу основе регулаторног оквира савременог пословања берзи,

• објасне разлике између значаја и улоге коју берзе имају на развијеним финансијским тржиштима у односу на берзе са финансијских тржишта у развоју.
Теоријска настава

• Финансијска тржишта и финансијски посредници.

• Финансијске берзе.

• Финансијски инструменти.

• Принципи и методе трговања хартијама од вредности.

• Иницијална јавна понуда хартија од вредности.

• Инвеститори на берзама.

• Централни регистар.

• Интернационализација и глобализација .

• Секјуритизација.

• Техничко технолошке иновације.Практична настава:

• Анализа студије случаја.

• Израда, анализа и презентовање есеја и семинарских радова у циљу синтезе стечених знања.
Вуњак, М. Н., & Ковачевић, Д. Љ. (2009). Финансијска тржишта и берзе. Суботица: Економски факултет Суботица.

Пауновић, С. Б. (2006). Приватизација акционарство и развој финансијских тржишта. Београд: Савремена администрација.

Јеремић, З. (2012). Финансијска тржишта и финансијски посредници. Београд: Универзитет Сингидунум.

Студије случаја и чланци у часописима, књигама, и на интернету.
Предавања и вежбе, студије случаја, дискусије, презентација примера из праксе, израда и презентација семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10