Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SST14
Studijski programi
  • Bankarsko i berzansko poslovanje
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 1
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja i veština karakterističnih za savremeno berzansko poslovanje i njegovu primenu u poslovanju sa hartijama od vrednosti. Cilj predmeta je da po završetku procesa učenja studenti znaju da razlikuju karakteristike razvijenih finansijskih tržišta i finansijskih tržišta u razvoju, kao i da opišu ulogu finansijskih berzi u okviru navedenih tržišta. Takođe, cilj je da studenti po okončanju procesa učenja znaju da definišu finansijske instrumente kojima se trguje u okviru berzi i da opišu i analiziraju njihove karakteristike. Pored toga, cilj je da studenti steknu sposobnost da analiziraju proces inicijalne javne ponude hartija od vrednosti, principe i metode trgovanja hartijama od vrednosti, sa posebnim osvrtom na ulogu i značaj investitora i Centralnog registra hartija od vrednosti u tom procesu.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Berzansko poslovanje, studenti će biti u stanju da:

• Identifikuju i analiziraju osnovne karakteristike finansijskih institucija,

• definišu osnovne karakteristike finansijskih instrumenata kojima se trguje u okviru berzi,

• objasne namenu finansijskih instrumenata kojima se trguje u okviru berzi,

• definišu osnove regulatornog okvira savremenog poslovanja berzi,

• objasne razlike između značaja i uloge koju berze imaju na razvijenim finansijskim tržištima u odnosu na berze sa finansijskih tržišta u razvoju.
Teorijska nastava

• Finansijska tržišta i finansijski posrednici.

• Finansijske berze.

• Finansijski instrumenti.

• Principi i metode trgovanja hartijama od vrednosti.

• Inicijalna javna ponuda hartija od vrednosti.

• Investitori na berzama.

• Centralni registar.

• Internacionalizacija i globalizacija .

• Sekjuritizacija.

• Tehničko tehnološke inovacije.Praktična nastava:

• Analiza studije slučaja.

• Izrada, analiza i prezentovanje eseja i seminarskih radova u cilju sinteze stečenih znanja.
Vunjak, M. N., & Kovačević, D. LJ. (2009). Finansijska tržišta i berze. Subotica: Ekonomski fakultet Subotica.

Paunović, S. B. (2006). Privatizacija akcionarstvo i razvoj finansijskih tržišta. Beograd: Savremena administracija.

Jeremić, Z. (2012). Finansijska tržišta i finansijski posrednici. Beograd: Univerzitet Singidunum.

Studije slučaja i članci u časopisima, knjigama, i na internetu.
Predavanja i vežbe, studije slučaja, diskusije, prezentacija primera iz prakse, izrada i prezentacija seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10