Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОПИК07
Студијски програми
  • Пословна информатика 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Упознавање студената са различитим типовима претњи нарушавања безбедности са којима су соучени савремени информациони система као и са методама и техникама које омогућавају да се степен сигурности информација подигне на највећи могући степен и да се у случају нарушавања безбедности спроведу одговарајуће инспекцијске радње.
Студенти ће се знати да предвиде и детектују могуће претње безбедности информационих система и да користе савремене методе и технике за његову заштиту.
Теоријска настава:
- Увод;
- Информација и безбедност информација;
- Информациони системи и телекомуникације;
- Управљање ризицима;
- Стандарди за безбедност информација;
- Безбедност рачунарских мрежа;
- Безбедност информација у пословним системима;
- Други стандарди за безбедност информација.
Практична настава: Студије случаја.
Раковић, Р. Безбедност информација - основе и смернице Академска мисао 2017
Brewer, D. ISO/IEC 27001:2022 – Mastering Risk Assessment and the Statement of Applicability Amazon 2022
Senft, S., Gallegos, F., & Davis, A. Information Technology Control and Audit CRC Press 2013
edited by: Ben Halpert Auditing cloud computing: a security and privacy guide John Wiley & Sons 2011
Baltzan, P. Informatin systems McGraw-Hill/Irwin 2013
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, практичан рад на рачунару у малим групама и непосредну примену знања, студије случаја.