Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СТ43
Студијски програми
  • Примењена информатика
ESPB 6
Број часова 3+2
Semestar 4
Статус предмета Изборни
Упознавање студената са различитим типовима претњи нарушавања безбедности са којима су соучени савремени информациони система као и са методама и техникама које омогућавају да се степен сигурности информација подигне на највећи могући степен и да се у случају нарушавања безбедности спроведу одговарајуће инспекцијске радње.
Студенти ће се оспособити да предвиде и детектују могуће претње безбедности информационих система и да користе савремене методе и технике за његову заштиту.
Теоријска настава

• Сигурност информације

• Рачунарске мреже и телекомуникација

• Претње нарушавања безбедности информационих система

• Злонамерни напади и софтвер

• Криптографија

• Методе за контролу приступа и приватност

• Методе физичког обезбеђења информационих система

• Управљање ризиком и сигурност

• Менаџмент безбедности информационих система

• Електронско пословање и сигурност

Практична настава

Студије случајева
Kim D., Solomon M. (2013), Fundamentals Of Information Systems Security, Jones & Bartlett Learning; 2 edition

Vacca J. (2013), Computer and Information Security Handbook, 2/E, Morgan Kaufmann

Ghosh A.K. (2001): Security and Privacy for E-Business, John Wiley & Sons, New York
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, практичан рад на рачунару у малим групама и непосредну примену знања, семинарскe радовe, студије случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 25
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 30
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја