Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА48
Студијски програми
  • Предузетништво
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
У овом предмету студенти треба да савладају основне технике израде, примене и ажурирања бизнис плана као водича за успешно пословање. Познавање намене бизнис плана, начина прикупљања информација, примене, мерење прогреса и разлога пропасти бизнис планова је неопходно за све оне који на било који начин учествују у независној или корпоративној предузетничкој активности.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Бизнис план, студенти ће бити у стању да:

• темељно познају и разумеју процес израде и имплементације бизнис плана,

• адекватно управљају процесом обезбеђивања неопходног капитала,

• управљају растом и развојем предузећа,

• разумеју оперативну реализацију концепта и идеје пословног подухвата кроз бизнис план,

• самопроцењују пословне идеје и подухвате и њихову изводљивост,

• анализирају економско окружење и финансијске информације и буду способни да доносе адекватне пословне одлуке.
Теоријска настава

• Појам бизнис плана.

• Намена и обим бизнис плана: намена, обим, корисност, презентација.

• Информације потребне за бизнис план: тржишне информације,оперативне информације, финансијске информације.

• Интернет као ресурс за израду бизнис плана.

• Писање и структура бизнис плана: насловна страна (корице), садржај, резиме, анализа привредне гране и окружења, опис предузећа, производни или оперативни план, маркетинг план, организациони план, процена ризика, финансијски план, додатак.

• Примена бизнис плана.

• Мерење прогреса бизнис плана.

• Ажурирање бизнис плана.

• Разлози пропасти бизнис плана.Практична настава

• Анализе студија случаја.
Иваниш, М. (2013). Пословни план као инструмент управљања предузећем. Београд: Висока школа за рачуноводство и берзанско пословање.

Пауновић, Б., & Зиповски, Д. (2013). Пословни план: водич за израду. Београд: ЦИД Економски факултет.

Hisrich, R. D., & Peters, M. P. (2001). Entrepreneurship-5ft edition. Richard D. Irwin.

Релевантни чланци у научним часописима, књигама и на интернету.
Предавања уз анализу примера из привредне праксе, чланака из часописа и са интернета. Анализа радова претходних генерација, практична рад на вежбама уз активно учешће студената.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит 35 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 35
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10