Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ММБК05
Студијски програми
  • МСС Менаџмент и бизнис
  • МСС Менаџмент маркетингом у туризму
ESPB 9
Број часова 4+3
Семестар 2
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студентима омогући стицање знања која се односе на поступак брендирања, као и упознавање са карактеристикама бренда, развојем и применом брендирања. Циљ је да се студенти упознају са значајем брендирања и његовим директним утицајем на успешност пословања.
Након савладавања садржаја овог наставног предмета студенти ће бити у стању да објасне основе бренд менаџмента, да самостално осмисле бренд стратегију и предложе стратегију позиционирања бренда, упореде и примене традиционалне и нове методе, поступке и стратегије брендирања ради бољег тржишног наступа, да креирају и управљају вредностима бренда.
Теоријска настава:
- Појам и развој концепта бренда.
- Извор додатне вредности бренда.
- Везе између савременог потрошача и бренда.
- Позиционирање бренда.
- Стратегије брендирања и могућности екстензије бренда.
- Креирање вредности бренда.
- Утврђивање вредности бренда.
- Елементи идентитета бренда.
- Чулно брендирање.
- Специфични аспекти брендирања.
Практична настава: решавање студија случаја (самостални и групни рад); презентација и анализа успешних брендова на примерима из праксе; стручне посете компанијама из привреде и анализирање утицаја бренда на пословање истих.
1. Вељковић, С. Бренд менаџмент у савременим тржишним условима Економски факултет Универзитета у Београду 2010
2. Мандарић, М. Стратегијски бренд менаџмент - Оријентација на бренд као фактор конкурентског пословања компанија Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу 2016
Теоријска настава уз решавање примера из праксе и анализе студија случаја.