Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.MMBK05
Studijski programi
  • MSS Menadžment i biznis
  • MSS Menadžment marketingom u turizmu
ESPB 9
Broj časova 4+3
Semestar 2
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da studentima omogući sticanje znanja koja se odnose na postupak brendiranja, kao i upoznavanje sa karakteristikama brenda, razvojem i primenom brendiranja. Cilj je da se studenti upoznaju sa značajem brendiranja i njegovim direktnim uticajem na uspešnost poslovanja.
Nakon savladavanja sadržaja ovog nastavnog predmeta studenti će biti u stanju da objasne osnove brend menadžmenta, da samostalno osmisle brend strategiju i predlože strategiju pozicioniranja brenda, uporede i primene tradicionalne i nove metode, postupke i strategije brendiranja radi boljeg tržišnog nastupa, da kreiraju i upravljaju vrednostima brenda.
Teorijska nastava:
- Pojam i razvoj koncepta brenda.
- Izvor dodatne vrednosti brenda.
- Veze između savremenog potrošača i brenda.
- Pozicioniranje brenda.
- Strategije brendiranja i mogućnosti ekstenzije brenda.
- Kreiranje vrednosti brenda.
- Utvrđivanje vrednosti brenda.
- Elementi identiteta brenda.
- Čulno brendiranje.
- Specifični aspekti brendiranja.
Praktična nastava: rešavanje studija slučaja (samostalni i grupni rad); prezentacija i analiza uspešnih brendova na primerima iz prakse; stručne posete kompanijama iz privrede i analiziranje uticaja brenda na poslovanje istih.
1. Veljković, S. Brend menadžment u savremenim tržišnim uslovima Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 2010
2. Mandarić, M. Strategijski brend menadžment - Orijentacija na brend kao faktor konkurentskog poslovanja kompanija Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu 2016
Teorijska nastava uz rešavanje primera iz prakse i analize studija slučaja.