Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ММБК09
Студијски програми
  • МСС Менаџмент и бизнис
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање темељних теоријских и практичних знања о достигнућима, изазовима и могућностима реформе пореског система и пореске администрације у складу са потребама дигиталне економије. Потреба за таквом реформом може бити изазвана унутрашњим и спољашњим факторима. Најважнији унутрашњи фактор је константа потребу да се порески систем прилагоди растућој дигиталној ери. Спољни фактори се односе на потешкоће јавних финансија, ослобађање привреде од пореза, притисак глобалних финансијских организација или прилагођавање стандардима Европске уније. Упркос сумњама већине пореских обвезника широм света да су пореске управе способне да модернизују и да се активно ангажују у процесу дигитализације, претходно искуство и процене будућности развој догађаја указује да је дигитализација већ неизбежна и да ће значајно променити функционисање пореског система.
Савладавањем овог предмета студенти ће бити у стању да разумеју како пореске власти могу максимизирати мобилизацију својих домаћих ресурса када се суоче са изазовима које дигитализација неизбежно производи, као и како могу најбоље искористити аспекте дигитализације да би прикупиле што више пореских прихода. Студенти ће бити оспособљени да самостално идентификују изазове са којима се суочавају пореске управе у свим земљама које поставља континуирани развој дигиталне економије. Док се друштва боре да се помире са транзицијама из треће индустријске или дигиталне револуције, пореске власти се боре са последицама по одрживост својих пореских основа и ефикасну администрацију и наплату пореза.
Теоријска настава:
- Дигитална економија у којој ће се говорити о појму, облицима и разликама дигитализације, приступу интернету и сектору информационих технологија као економским категоријама, као и присуству дигитализације и изван сектора информационих технологија.
- Порез на доходак и порез на добит за високо дигитализовано пословање где ће се говорити о изазовима опорезивања дигитализованих предузећа, о реформи пореских облика уз посебан осврт на порез на дигиталне услуге.
- Порез на додату вредност на дигиталне услуге и дигитално испоручена добра је област која дефинише дигиталне услуге, представља опције пореске политике по питању опорезивања порезом на додату вредност, пројектује потенцијал прихода прикупљених по овом основу, као економски утицај опорезивања дигиталних услуга порезом на додату вредност.
- Дигитализација пореске управе где се наглашава да снажна и ефикасна пореска администрација у савременом пореском систему захтева ефикасну пореску политику и законодавство.
Практична настава: студије случаја, интерактивна настава, семинарски радови, есеји.
1. Haslehner, W., Kofler, G., Pantazatou, K. & Rust, A. Tax and the Digital Economy Kluwer Law International B.V. 2019
2. Vuković, M. Toward to digitalisation tax administration Center for Excelence in Finance Ljubljana 2018
Есеји, семинарски радови, студија случаја, вежбе непосредне примене и домаћи задаци