Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СА89
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је стварање оквира за разумевање снага које управљају маркетингом и бизнисом на Интернету, повезивање нове технологије и постојећих маркетинг сазнања, као и упознавање нових изазова и техника које користи дигитални маркетинг.
Студенти су оспособљени да одлучују о различитим врстама дигиталних маркетиншких кампања и управљају тимом у складу са захтевима корисника и купаца на дигиталном тржишту.
Теоријска настава

• Области дигиталног маркетинга

• Маркетинг у виртуелном свету

• Типови операционализације у дигиталном маркетингу

• Особине маркетинга код претраживача на интернету

• Управљање кампањама на интернету

• Анализа веб аналитика

• Дигитални маркетинг у б2б

• Блогови и маркетинг

• Вирални маркетинг

• Принципи мобилног маркетинга

• Учешће робних марки у електронским медијима

Практична настава

• Анализа пословних искустава

• Анализа актуелне литературе

• Израда и презентација студија случајева

 Сакупљање информација из области дигиталног маркетинга у виртуелном простору
Scott D. M. (2013) The New Rules of Marketing and PR: How to Use News Releases, Blogs, Podcasting, Viral Marketing, and Online Media to Reach Buyers Directly, Wiley; 4 edition

Chaffey, D. (2006) Internet marketing, Prentice Hall

Kim M. Bayne, K. M. (2000) The Internet Marketing Plan, Wiley Computer Publishing
Предавања, вежбе, семинари.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
Присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 20
Провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 25
Остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10    
Практичан рад: самостална израда студије случаја 10