Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СТ46
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Добијање непосредно применљивих знања о дискретним математичким структурама применљивим у рачунарским наукама. Могућност сналажења у изради алгоритама високе апстракције.
Савладавањем градива за овај предмет студент стиче следеће предметно-специфичне способности (компетиције): способност апстрактног описа и решавања различитих класа проблема, активно учешће у креирању решења система високе уопшетности и сложености, способност праћења и примене нових математичких поступака, развој вештина и спремност за решавање практичних проблема.
Теоријска настава

• Скупови, релације и функције

• Пребројавање

• Алгебарске структуре

• Теорија група, прстена и поља

• Комбинаторика

• Булове функције

• Бинарни дијаграми одлучивања

• Израчунљивост, одлучивост и сложеност

• Тјурингова машина

• Основи теорија графова

Практична настава
A. Петровић, A. Јовановић, Б. Величковић (2007), Teorija skupova, Математички факултет, Београд

R. Garnier, J. Taylor (2002), Discrete mathematics for new technology, Institute of Physics Publishing

З. Огњеновић (2011), Дискретна математика (скрипта), Математички факултет, Београд
Предавања наставника Самосталан рад на рачунару Дискусије
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе  45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 20
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 25
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја