Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST15E
Studijski programi
  • Preduzetništvo
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da studenti steknu sposobnost da usmeno i pismeno komuniciraju na elementarnom nivou, kao i da ovladaju elementarnom stručnom poslovnom terminologijom.
Savladavanje studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

• sposobnost da ostvari elementarnu usmenu i pismenu komunikaciju u nizu svakodnevnih poslovnih situacija,

• poseduje svest o sociolingvističkim i kulturološkom razlikama, kao i strateške kompetencije,

• svestan je značajapravilnog izbor jezičkih sredstava,

• upoznat je sa osnovnim oblicima pismene komunikacije,

• ovladao je upotrebom pisanih rečnika i rečnika u elektronskoj formi,

• čita brojčane zapise,

• spreman je za primenjivanje stečenog znanja i dalji rad na usvajanju jezika.
Teorijska nastava

• Teme: poslovno okruženje i poslovne aktivnosti; dom i aktivnosti u slobodno vreme; izgled, osobine, navike i osećanja ljudi; putovanja, druge zemlje i kulturološke različitosti, događaji i ličnosti iz sadašnjosti i prošlosti.• Gramatika: sadašnji prosti i trajni oblik glagola, prosti prošli oblik glagola, sadašnji perfekatski oblik glagola, prisvojni pridevi, prisvojne zamenice, neodređene zamenice, kvantifikatori, modalni glagoli, upitne rečenice, brojive i nebrojive imenice, množina imenica, poređenje prideva, oblik going toza izražavanje buduće radnje. Semantičke formule u situacijama uspostavljanja kontakta, u restoranu, na putovanju.Praktična nastava:

• Simulacija govornih situacija.
Cunningham, S., Moor, P., & Crace, A. (2013). Cutting Edge, Students’ Book. Longman, UK.

Cunningham, S., Moor, P., &. Crace, A. (2013). Cutting Edge, Workbook. Longman, UK.

Murphy, R. (2015). Essential Grammar in Use. 4th edition, CUP.

Video i audio materijalkoji prate udžbenik i obrazovni materijal dostupan na internetu.
Interaktivna nastava, samostalni i grupni rad, i rad u paru
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 40
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 15
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja