Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ15Е
Студијски програми
  • Предузетништво
  • Трговина и међународно пословање 2017
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студенти стекну способност да усмено и писмено комуницирају на елементарном нивоу, као и да овладају елементарном стручном пословном терминологијом.
Савладавање студијског програма студент стиче следеће компетенције:

• способност да оствари елементарну усмену и писмену комуникацију у низу свакодневних пословних ситуација,

• поседује свест о социолингвистичким и културолошком разликама, као и стратешке компетенције,

• свестан је значајаправилног избор језичких средстава,

• упознат је са основним облицима писмене комуникације,

• овладао је употребом писаних речника и речника у електронској форми,

• чита бројчане записе,

• спреман је за примењивање стеченог знања и даљи рад на усвајању језика.
Теоријска настава

• Теме: пословно окружење и пословне активности; дом и активности у слободно време; изглед, особине, навике и осећања људи; путовања, друге земље и културолошке различитости, догађаји и личности из садашњости и прошлости.• Граматика: садашњи прости и трајни облик глагола, прости прошли облик глагола, садашњи перфекатски облик глагола, присвојни придеви, присвојне заменице, неодређене заменице, квантификатори, модални глаголи, упитне реченице, бројиве и небројиве именице, множина именица, поређење придева, облик going toза изражавање будуће радње. Семантичке формуле у ситуацијама успостављања контакта, у ресторану, на путовању.Практична настава:

• Симулација говорних ситуација.
Cunningham, S., Moor, P., & Crace, A. (2013). Cutting Edge, Students’ Book. Longman, UK.

Cunningham, S., Moor, P., &. Crace, A. (2013). Cutting Edge, Workbook. Longman, UK.

Murphy, R. (2015). Essential Grammar in Use. 4th edition, CUP.

Видео и аудио материјалкоји прате уџбеник и образовни материјал доступан на интернету.
Интерактивна настава, самостални и групни рад, и рад у пару
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја