Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ15Ф
Студијски програми
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је овладавање једноставним фразама, изразима и граматичким структурама; усвајање основне пословне терминологије; развијање способности нумеричког изражавања; оспособљавање студената да учествују у једноставној свакодневној пословној комуникацији; оспособљавање студената да уз употребу речника преводе и пишу кратке текстове (поруке, обавештења, огласе); да уз помоћ контекста разумеју говорнике који полако говоре; обучавање да се користе речници и интернет алати за превођење и самостално учење; упознавање са француском културом и економијом.
По завршетку студенти ће бити способни да разумеју и користе једноставне фразе, изразе, граматичке структуре и основну пословну терминологију у свакодневним ситуацијама (у канцеларији, у радњи, у хотелу, итд.) о основним темама ( личне и професионалне информације, место где живе и раде, људима из личног и професионалног окружења, о свом радном дану и пословним активностима); да уз помоћ речника и контекста преводе кратке опште и стручне текстове и разумеју једноставне аудио записе; у писаној форми ће умети да уз мање грешке одговоре на основна питања и саопште своје основне потребе у професионалном контексту; биће у стању да говоре о појединим туристичким локацијама и француским компанијама и култури; да користе речнике, уџбенике и интернет алате за превођење и самостално учење.
Теоријска настава

Садржајно-когнитивне компетенције.Француска, Франкофонија, туристички центри, француски брендови и компаније, француски филмови и музика.

Jeзичке компетенције. Основна општа и пословна лексика; најчешће употребљаване свакодневне фразе; презент правилних глагола и најчешће употребљаваних неправилних глагола; блиско будуће време; чланови (одређени, неодређени, сажети); показни и присвојни придеви, род и број именица и придева у француском језику; бројеви; личне заменице (наглашене и ненаглашене); питање и упитне речи; негација; основна правила изговора и писања; сензибилизација на прошло време.

Практична настава

Kомуникативне компетенције. Развијање језичких вештина (слушање, писање, читање, говор) кроз основне ситуације: представљање и упознавање са другим људимаuпословном окружењу; попуњавање формулара са личним подацима; позивање и одговарање на позив; заказивање састанака; обављање куповине; резервација хотела; организација пословног путовања; пословне конференције; планови за будућност.

Практичан рад. Представљање туристичке дестинације у Француској и француске компаније уз употребу матерњег језика и основних фраза на француском.
Tauzin, B., & Dubois, A. (2013). Objectif Express 1 : Le monde professionnel en français. Paris: Hachette FLE Paris.

Penifornis, J., & Oddou, M. (2012). Français.com : Débutant 2e édition. Paris :CLE International Paris.

Grégoire, M., & Kostucki, A. (2015). Grammaire progressive du françaisnive audébutant complet. Paris: CLE International Paris.

Escoufier, D., Etcheber, M., & Gomy, C. (2013). ABC DILF A1.1. Paris: CLE International Paris.
Интерактивна настава. Индивидуални рад, рад у пару и у групи. Употреба видео и аудио материјала. Употреба интернет платформи Quizzlet.com и Socrative.com.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: презентација