Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST15F
Studijski programi
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je ovladavanje jednostavnim frazama, izrazima i gramatičkim strukturama; usvajanje osnovne poslovne terminologije; razvijanje sposobnosti numeričkog izražavanja; osposobljavanje studenata da učestvuju u jednostavnoj svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji; osposobljavanje studenata da uz upotrebu rečnika prevode i pišu kratke tekstove (poruke, obaveštenja, oglase); da uz pomoć konteksta razumeju govornike koji polako govore; obučavanje da se koriste rečnici i internet alati za prevođenje i samostalno učenje; upoznavanje sa francuskom kulturom i ekonomijom.
Po završetku studenti će biti sposobni da razumeju i koriste jednostavne fraze, izraze, gramatičke strukture i osnovnu poslovnu terminologiju u svakodnevnim situacijama (u kancelariji, u radnji, u hotelu, itd.) o osnovnim temama ( lične i profesionalne informacije, mesto gde žive i rade, ljudima iz ličnog i profesionalnog okruženja, o svom radnom danu i poslovnim aktivnostima); da uz pomoć rečnika i konteksta prevode kratke opšte i stručne tekstove i razumeju jednostavne audio zapise; u pisanoj formi će umeti da uz manje greške odgovore na osnovna pitanja i saopšte svoje osnovne potrebe u profesionalnom kontekstu; biće u stanju da govore o pojedinim turističkim lokacijama i francuskim kompanijama i kulturi; da koriste rečnike, udžbenike i internet alate za prevođenje i samostalno učenje.
Teorijska nastava

Sadržajno-kognitivne kompetencije.Francuska, Frankofonija, turistički centri, francuski brendovi i kompanije, francuski filmovi i muzika.

Jezičke kompetencije. Osnovna opšta i poslovna leksika; najčešće upotrebljavane svakodnevne fraze; prezent pravilnih glagola i najčešće upotrebljavanih nepravilnih glagola; blisko buduće vreme; članovi (određeni, neodređeni, sažeti); pokazni i prisvojni pridevi, rod i broj imenica i prideva u francuskom jeziku; brojevi; lične zamenice (naglašene i nenaglašene); pitanje i upitne reči; negacija; osnovna pravila izgovora i pisanja; senzibilizacija na prošlo vreme.

Praktična nastava

Komunikativne kompetencije. Razvijanje jezičkih veština (slušanje, pisanje, čitanje, govor) kroz osnovne situacije: predstavljanje i upoznavanje sa drugim ljudimauposlovnom okruženju; popunjavanje formulara sa ličnim podacima; pozivanje i odgovaranje na poziv; zakazivanje sastanaka; obavljanje kupovine; rezervacija hotela; organizacija poslovnog putovanja; poslovne konferencije; planovi za budućnost.

Praktičan rad. Predstavljanje turističke destinacije u Francuskoj i francuske kompanije uz upotrebu maternjeg jezika i osnovnih fraza na francuskom.
Tauzin, B., & Dubois, A. (2013). Objectif Express 1 : Le monde professionnel en français. Paris: Hachette FLE Paris.

Penifornis, J., & Oddou, M. (2012). Français.com : Débutant 2e édition. Paris :CLE International Paris.

Grégoire, M., & Kostucki, A. (2015). Grammaire progressive du françaisnive audébutant complet. Paris: CLE International Paris.

Escoufier, D., Etcheber, M., & Gomy, C. (2013). ABC DILF A1.1. Paris: CLE International Paris.
Interaktivna nastava. Individualni rad, rad u paru i u grupi. Upotreba video i audio materijala. Upotreba internet platformi Quizzlet.com i Socrative.com.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 40
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 15
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: prezentacija