Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ15Н
Студијски програми
  • Предузетништво
  • Трговина и међународно пословање 2017
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Основни циљ предмета је да студенти овладају разумевањем, говором, читањем и писањем на немачком језику. Затим да стекну елементарна граматичка знања и усвоје лексику како из регистра „општег“ језика тако и једноставнију стручну пословну терминологијуу циљу припреме засвакодневне ситуације у пословној сфери.
По завршетку курса студент стиче следеће предметно-специфичне способности (компетенције):

• проширује лексику општег језика,

• усваја и примењује знања из свих нивоа језичке структуре (фонетике, морфологије, синтаксе, семантике),

• развија паралелно све језичке вештине (читање, слушање, писање, говор),

• формира свест о социолингвистичким и културолошким разликама,

• уочава значај познавања језичког, културног и ситуационог контекста за правилан избор језичких средстава,

• познаје основне облике писмене комуникације,

• користи писане речнике и речнике у електронској форми,

• чита бројчане записе,

• формира основу за примењивање стеченог знања и даљи самосталан рад на усвајању језика.
Теоријска настава

• Граматичке структуре: личне заменице; презент; упитне речи (W-Fragen); одређени и неодређени члан; модални глаголи у презенту; императив; присвојне заменице; временски предлози; претерит (sein, haben); учтиво обраћање (würde, könnte), компарација придева.

• Темe: Упознавање и представљање у различитим приликама; бројеви и време; активности у току радног дана; ситуација у ресторану (са пословним партнерима); обилазак компаније и однос према пословним партнерима; (пословна) путовања и њихово организовање (резервација карти, смештаја, куповина адекватне гардеробе); сналажење у непознатом граду; позивање, отказивање или одлагање (пословних) сусрета.

• Лексика из регистра „oпштег“ и језика струке у вези са једноставним ситуацијама у пословној сфери; писана и усмена комуникација (телефонски разговор, и-мејл и факс, формулари).

• Интерпретирање података из реда вожње, карте пута, шеме компаније, малих огласа и понуда произвођача.

Практична настава

• Увежбавање граматичких структура немачког језика кроз говорне ситуације и усвајање одређеног вокабулара. Развијање свих језичких активности (читање, писање, говор, разумевање писаног и слушаног текста).
1. Becker, N., & Braunert, J. (2009). Alltag, Beruf & Co 1, Kursbuch + Arbeitsbuch.Ismaning. Deutschland: Max Hueber Verlag.

2. Loibl, B. et all. (2015). Schritte Plus im Beruf 2-6. Kommunikation am Arbeitsplatz. Ismaning, Deutschland: Max Hueber Verlag.

3. Becker, N., Braunert, J., & Schlenker, W. (2004). Unternehmen Deutsch Grundkurs. Kursbuch.Stuttgart, Deutschland: Klett Verlag.

4. Becker, N., & Braunert, J. (2004). Unternehmen Deutsch Grundkurs. Arbeitsbuch.Stuttgart, Deutschland: Klett Verlag.

Conlin, C. (2000). Unternehmen Deutsch. London: Chancerel International Publishers.
Интерактивна настава. Употреба аудио и видео материјала.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја