Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST15N
Studijski programi
  • Preduzetništvo
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Osnovni cilj predmeta je da studenti ovladaju razumevanjem, govorom, čitanjem i pisanjem na nemačkom jeziku. Zatim da steknu elementarna gramatička znanja i usvoje leksiku kako iz registra „opšteg“ jezika tako i jednostavniju stručnu poslovnu terminologijuu cilju pripreme zasvakodnevne situacije u poslovnoj sferi.
Po završetku kursa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti (kompetencije):

• proširuje leksiku opšteg jezika,

• usvaja i primenjuje znanja iz svih nivoa jezičke strukture (fonetike, morfologije, sintakse, semantike),

• razvija paralelno sve jezičke veštine (čitanje, slušanje, pisanje, govor),

• formira svest o sociolingvističkim i kulturološkim razlikama,

• uočava značaj poznavanja jezičkog, kulturnog i situacionog konteksta za pravilan izbor jezičkih sredstava,

• poznaje osnovne oblike pismene komunikacije,

• koristi pisane rečnike i rečnike u elektronskoj formi,

• čita brojčane zapise,

• formira osnovu za primenjivanje stečenog znanja i dalji samostalan rad na usvajanju jezika.
Teorijska nastava

• Gramatičke strukture: lične zamenice; prezent; upitne reči (W-Fragen); određeni i neodređeni član; modalni glagoli u prezentu; imperativ; prisvojne zamenice; vremenski predlozi; preterit (sein, haben); učtivo obraćanje (würde, könnte), komparacija prideva.

• Teme: Upoznavanje i predstavljanje u različitim prilikama; brojevi i vreme; aktivnosti u toku radnog dana; situacija u restoranu (sa poslovnim partnerima); obilazak kompanije i odnos prema poslovnim partnerima; (poslovna) putovanja i njihovo organizovanje (rezervacija karti, smeštaja, kupovina adekvatne garderobe); snalaženje u nepoznatom gradu; pozivanje, otkazivanje ili odlaganje (poslovnih) susreta.

• Leksika iz registra „opšteg“ i jezika struke u vezi sa jednostavnim situacijama u poslovnoj sferi; pisana i usmena komunikacija (telefonski razgovor, i-mejl i faks, formulari).

• Interpretiranje podataka iz reda vožnje, karte puta, šeme kompanije, malih oglasa i ponuda proizvođača.

Praktična nastava

• Uvežbavanje gramatičkih struktura nemačkog jezika kroz govorne situacije i usvajanje određenog vokabulara. Razvijanje svih jezičkih aktivnosti (čitanje, pisanje, govor, razumevanje pisanog i slušanog teksta).
1. Becker, N., & Braunert, J. (2009). Alltag, Beruf & Co 1, Kursbuch + Arbeitsbuch.Ismaning. Deutschland: Max Hueber Verlag.

2. Loibl, B. et all. (2015). Schritte Plus im Beruf 2-6. Kommunikation am Arbeitsplatz. Ismaning, Deutschland: Max Hueber Verlag.

3. Becker, N., Braunert, J., & Schlenker, W. (2004). Unternehmen Deutsch Grundkurs. Kursbuch.Stuttgart, Deutschland: Klett Verlag.

4. Becker, N., & Braunert, J. (2004). Unternehmen Deutsch Grundkurs. Arbeitsbuch.Stuttgart, Deutschland: Klett Verlag.

Conlin, C. (2000). Unternehmen Deutsch. London: Chancerel International Publishers.
Interaktivna nastava. Upotreba audio i video materijala.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 40
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 15
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja