Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ15Р
Студијски програми
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студенти стекну способност да усмено и писмено комуницирају на елементарном нивоу, као и да овладају елементарном стручном пословном терминологијом.
Након завршетка студијског програма студент ће бити способан да:

• разуме суштину и битне појединости разговетног разговора и краћег монолошког излагања у приватном, пословном и јавном контексту,

• разуме општи смисао и проналази релевантне информације у текстовимао уобичајеним, конретним темама,

• учествује у разговору или краћој дискусији о разноврсним темама из свакодневног живота,

• пише једноставне текстове о различитим аспектима свог окружења, лична писма и поруке,

• употребљава већи број фреквентних речи, израза и језичких структура,

• примењује обрасце учтивости.
Теоријска настава

• Теме: Име и професија, упознавање, породица, време и клима, радни дан, град, продавница, језици и државе, стан, планови, одмор, култура, градски транспорт, путовања, хотел, кухиња, ресторан, телефон, биографија.

• Граматика: Фонетика: изговор и интонација, Морфологија: именице (облици и промене), придеви (облици, промене и компарације), заменице, бројеви, глаголи (инфинитив, глаголски вид, коњугације, глаголи кретања, императив), Лексика горе наведене тематике.Практична настава:

• Симулација говорних ситуација.
Чернышов, С. И. (2012). Поехали! Русский язык для взрослых (начальный курс). Санкт-Петербург: Златоуст.

Голубева, А. В., Задорина А. И., & Ганапольская, Е. В. (1998). Русский язык для гостиниц и ресторанов (начальный курс). Санкт-Петербург: Златоуст.

Ласкарева, Е. Р. (2008). Чистая грамматика. Санкт-Петербург: Златоуст.

Видео и аудио материјал који прате уџбеник и образовни материјал доступан на интернету.
Интерактивна настава, самостални и групни рад и рад у пару.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 40
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 15
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја