Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ММБК11
Студијски програми
  • МСС Менаџмент и бизнис
  • МСС Менаџмент маркетингом у туризму
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студенти стекну теоријска и практична знања и вештине и развију критичко размишљање из домена друштвено одговорног пословања, са сврхом да успешно самостално могу друштвено одговорно да послују на тржишту. Тачније, кроз целокупно савладавање градива, студенти ће моћи да схвате да је данас друштвено одговорно пословање нужност, да сазнају и савладају појимање друштвено одговорног пословања, различита подручја, облике и алате друштвено одговорног пословања као и да се упознају са примерима добре праксе.
Студенти ће кроз целокупно савладавање градива из предмета бити оспособљени да самостално: дефинишу и опишу значај друштвено одговорног пословања; дефинишу и опишу друштвено одговорно пословање, као и његова подручја, облике и алате; процене, изаберу и објасне која подручја друштвено одговорног пословања као и који облици и алати друштвено одговорног пословања су најефективнији за појединачна предузећа; испланирају, креирају, организују, реализују и изврше мониторниг програма друштвено одговорног пословања у предузећима; реше проблеме кроз пружање конктетних решења уколико се предузеће на тржишту препозна као друштвено неодговорно.
Теоријска настава:
- Одрживи развој.
- Преглед развоја концепта Друштвено одговорног пословања (ДОП-а).
- Најчешћа подручја ДОП: екологија, социјални проблеми, економија, култура.
- ДОП утемељено у Маркетингу са друштвеним циљем.
- Облици ДОП (појимање, предности, недостаци и примери):
- Корпоративни друштвени маркетинг: подршка кампањама за промену понашања,
- Узрок повезани маркетинг: прилози директно повезани с продајом производ,
- Корпоративна филантропија: директан прилог за неки друштвени циљ,
- Волонтерски рад за заједницу: запослени поклањају своје време и своје способности,
- Редовно пословање темељено на повишеној друштвеној одговорности.
- Маркетинг алати којима се постиже ДОП (појимање и примери): производ, цена, друшвено одговорно бу џетирање, дистрибуција, промоција, партнерство, иновације, претходно искуство, итд..
- Одржива потрошња: одржива куповина, одржива потрошња, одрживо одлагање отпада, пост-употреба производа.
Практична настава: анализа примера из праксе и израда студија случаја.
1. Kotler, F., & Li, N. Korporativna društvena odgovornost HERAedu 2009
2. Jalšenjak, B., & Krkač, K. Poslovna etika, korporacijska društvena odgovornost i održivost Mate DOO 2016
3. Tafra Vlahović, M. Održivo poslovanje Veleučilište s pravom javnosti Baltazar 2011
4. Renato, C. Etička klopka Tim press 2007
5. Kaufer, K., & Scharmer, O. Prijelaz ekonomije iz egosustava u ekosustav Planetopija 2016
6. уредили: Јалшењак, Б. и Кркач, К. Пословна етика, корпорацијска друштвена одговорност и одрживост Мате 2016
Предавања ће се изводити употребом следећих наставних метода: презентација, објашњавање, слушање, гледање, дијалог, дискусија, и интеракција, уз примену савремених учила (пројектор, видео записи, онлине платформе за учење, итд.), са акцентом на учешће студената. Вежбе ће се изводити употребом следећих наставних метода: презентација, објашњавање, слушање, читање, писање, дијалог, дискусија, студије случаја и практичан рад, уз примену савремених учила (пројектор, видео записи, итд.), са акцентом на учешће студената.