Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА30
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 5
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је упознавање судената са појмом и основама екологије, одрживог развоја и значаја примене принципа одрживог развоја у туризму. Упознавање са стратешким документима из области одрживог развоја и одрживог развоја туризма на локалном, регионалном и националном нивоу. Дефинисање основних начела одрживости приликом припреме и израде развојних докумената из области одрживог развоја туризма.
Након успешно савладаног градива студенти ће бити у стању да:

• равноправно учествују у креирању стратешких докумената из области одрживог развоја туризма,

• успостављају пуноправни члански тим за имплементацију стратешких циљева и задатака у области еколошког туризма,

• идентификују и детерминишу факторе развоја еко туризма, али и факторе који успоравају процес развијања масовног облика туристичких кретања,

• усвоје свесну одговорност према одрживим ресурсима и идеје о стратешком планирању и контролисању развоја туризма, али са друге стране и развоја све популарнијег еколошког туризма.
Теоријска настава

• Појмови: одрживи развој, екологија, екотуризам, одрживи туризам.

• Индикатори одрживог развоја.

• Детерминација еколошких капацитета у туризму.

• Основе стратегије одрживог развоја.

• Одрживи облици туризма.

• Екотуризам – планирање и развој.

• Визија, мисија, проблеми и задаци одрживог развоја туризма.

• Методологија израде стратегије одрживог развоја туризма на примеру градова и општина.

• Детерминација задатака носилаца менаџмента одрживог развоја туризма.

• Праћење и евалуација имплементације стратегије одрживог развоја туризма.Практична настава

• Практична настава обухвата упознавање са конкретним стратегијама одрживог развоја, учешће у групним дискусијама и израда семинарских радова из области стратегија одрживог развоја туризма.
Влада Републике Србије, (2008). Стратегија одрживог развоја. Београд: Службени Гласник.

Милановић, М., Љешевић, М., & Милинчић, М. (2011). Екоменаџмент. Београд: Географски факултет.

Стојановић, В. (2011). Туризам и одрживи развој. Нови Сад: Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.
Интерактивна настава кроз предавања, мултимедијалне презентације, практична настава која подразумева анализу стратегија одрживог развоја туризма кроз дебате и дискусије о поступку припреме, усвајања и имплементације ових докумената.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе  55 поена Завршни испит  45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10