Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA30
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo 2017
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 5
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je upoznavanje sudenata sa pojmom i osnovama ekologije, održivog razvoja i značaja primene principa održivog razvoja u turizmu. Upoznavanje sa strateškim dokumentima iz oblasti održivog razvoja i održivog razvoja turizma na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Definisanje osnovnih načela održivosti prilikom pripreme i izrade razvojnih dokumenata iz oblasti održivog razvoja turizma.
Nakon uspešno savladanog gradiva studenti će biti u stanju da:

• ravnopravno učestvuju u kreiranju strateških dokumenata iz oblasti održivog razvoja turizma,

• uspostavljaju punopravni članski tim za implementaciju strateških ciljeva i zadataka u oblasti ekološkog turizma,

• identifikuju i determinišu faktore razvoja eko turizma, ali i faktore koji usporavaju proces razvijanja masovnog oblika turističkih kretanja,

• usvoje svesnu odgovornost prema održivim resursima i ideje o strateškom planiranju i kontrolisanju razvoja turizma, ali sa druge strane i razvoja sve popularnijeg ekološkog turizma.
Teorijska nastava

• Pojmovi: održivi razvoj, ekologija, ekoturizam, održivi turizam.

• Indikatori održivog razvoja.

• Determinacija ekoloških kapaciteta u turizmu.

• Osnove strategije održivog razvoja.

• Održivi oblici turizma.

• Ekoturizam – planiranje i razvoj.

• Vizija, misija, problemi i zadaci održivog razvoja turizma.

• Metodologija izrade strategije održivog razvoja turizma na primeru gradova i opština.

• Determinacija zadataka nosilaca menadžmenta održivog razvoja turizma.

• Praćenje i evaluacija implementacije strategije održivog razvoja turizma.Praktična nastava

• Praktična nastava obuhvata upoznavanje sa konkretnim strategijama održivog razvoja, učešće u grupnim diskusijama i izrada seminarskih radova iz oblasti strategija održivog razvoja turizma.
Vlada Republike Srbije, (2008). Strategija održivog razvoja. Beograd: Službeni Glasnik.

Milanović, M., Lješević, M., & Milinčić, M. (2011). Ekomenadžment. Beograd: Geografski fakultet.

Stojanović, V. (2011). Turizam i održivi razvoj. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.
Interaktivna nastava kroz predavanja, multimedijalne prezentacije, praktična nastava koja podrazumeva analizu strategija održivog razvoja turizma kroz debate i diskusije o postupku pripreme, usvajanja i implementacije ovih dokumenata.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze  55 poena Završni ispit  45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10