Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СА02фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 2
Статус предмета Изборни
Разумевање утицаја људских активности на окружење, као и битних питања која се односе на употребу кључних природних ресурса, са циљем упознавања примене економских мера и поступака заштите животне средине, како последичних, тако и превентивних.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Еколошки менаџмент, студенти ће бити у стању да:
• на критички начин размишљају о економско-еколошким питањима употребе природних ресурса,
• изоштре способност сагледавања негативих утицаја које пословање може имати на животну средину,
• упознају могућности и начине за ублажавање и решавање постојећих еколошких проблема,односно спремније суочавање са будућим еколошким изазовима.
Теоријска настава
• Одрживи развој.
• Економија и животна средина.
• Економија екстерналија.
• Ресурси – економско вредновање.
• Природни капитал.
• Рачуноводство природних извора.
• Јавна добра и заједнички ресурси.
• Екобизнис.
• Климатске промене.
• Зелене технологије и рециклажа.
• Воде и ваздух.
• Земљиште и шуме.
• Енергетска ефикасност и зелена енергија.

Практична настава
• Изучавање на примерима (гледање филмова са еколошком тематиком, праћење акција домаћих еколошких удружења, читање популарне еколошке литературе, упознавање нових научних достигнућа са еколошких саветовања, посета оближњих еко кућа и салаша).
Ђукић, П., & Ђукановић, С. (2015). Одрживи развој: економско-еколошки изазови. Београд: Технолошко-металуршки факултет.
Ђукановић, С. (2014). Еколошка енергетика. Београд: АГМ књига.
ECOLOGICA, часопис Научно-стручног друштва за заштиту животне средине, Београд.
Предавања и вежбе, интерактивна настава уз тимски рад студената, гостујућа предавања стручњака.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 25 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10