Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТРК10
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2024
  • Туризам и хотелијерство 2024
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета јесте усвајање основних знања из области еколошки погодног управљања пословањем. Студенти ће најпре бити упознати са суштином биолошког значаја животне средине, као полазишта за стицање еколошког искуства, неопходног за његову примену у пословању. То значи да ће студентима бити објашњена кључна веза између економије и примењене екологије, почев од дефинисања различитих облика загађења животне средине, преко разграничења појмова јавних добара и заједничких (природних) ресурса, њиховог еколошко-економског вредновања, све до прегледа савремених "зелених" технологија и међународних правила Екобизниса.
По завршетку наставе, студенти ће овладати савременим знањима и искуствима из области еколошког пословања. То ће им послужити за њихово еколошки одговорно понашање, како на будућем радном месту, тако и у приватном животу. Истовремено ће разумети примену особених економско-еколошких метода и учења, попут рачуноводства природних ресурса, затим анализе трошкова и користи код инвестиција са израженим екстерним ефектима, као и упоређења новијих ресурсно-штедних поступака у области рециклаже отпада, односно циркуларне економије. Такође, упознајући се са домаћим и међународним искуствима из области стандардизације пословања и еколошког означавања производа, студенти ће научити да процењују корисност примене различитих мера, са циљем прилагођавања произвођача међународним правилима пословања, као и еколошке едукације потрошача.
Теоријска настава:
- Одрживи развој - еволуција основне замисли.
- Савремени изазови одрживости.
- Економија и екологија.
- Загађење као економска чињеница.
- Економија екстерналија
- Природни ресурси - економско еколошко вредновање.
- Јавна добра и заједнички ресурси.
- Екобизнис и зелени менаџмент.
- Еколошка стандардизација и управљање.
- Зелене технологије, рециклажа и рекултивација.
- Кост бенефит приступ и циркуларна економија.
- Базни ресурси (воде и ваздух).
- Базни ресурси (земљиште и шуме).
- Енергетика - садашњост и будућност.
- Енергетска ефикасност и зелена енергија.
Практична настава: представљање примера из праксе, тумачење тематских области, надметање у поучним игрицама, настава у природи (пролећно планинарење "Фрушкогорски маратон").
Ђукић, П., и Ђукановић, С. Еколошки менаџмент Висока пословна школа струковних студија Нови Сад 2020
Goleman, D. Ekološka inteligencija Geopoetika 2010
Ђукановић, С. Еколошка енергетика АГМ књига 2014
Теоријска настава из Еколошког менаџмента подразумева класична предавања и вежбе, укључујући два колоквијума и писмени испит. С обзиром да је реч о изборном предмету на другој години основних студија, неколицини студената, који током наставе остваре изузетан успех, биће пружена могућност да своје учење крунишу писањем и јавном одбраном испитног истраживачког рада. Слично томе, практична настава подразумева самостално (појединачно и групно) учешће свих студената, путем изучавања на примерима и јавне презентације резултата својих истраживања.