Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА02
Студијски програми
  • Предузетништво
  • Финансије и банкарство 2017
  • Трговина и међународно пословање 2017
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 2
Статус предмета Изборни
Разумевање утицаја људских активности на окружење, као и битних питања која се односе на употребу кључних природних ресурса, са циљем упознавања примене економских мера и поступака заштите животне средине, како последичних, тако и превентивних.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Еколошки менаџмент, студенти ће бити у стању да:

• на критички начин размишљају о економско-еколошким питањима употребе природних ресурса,

• изоштре способност сагледавања негативих утицаја које пословање може имати на животну средину,

• упознају могућности и начине за ублажавање и решавање постојећих еколошких проблема,односно спремније суочавање са будућим еколошким изазовима.
Теоријска настава

• Одрживи развој.

• Економија и животна средина.

• Економија екстерналија.

• Ресурси – економско вредновање.

• Природни капитал.

• Рачуноводство природних извора.

• Јавна добра и заједнички ресурси.

• Екобизнис.

• Климатске промене.

• Зелене технологије и рециклажа.

• Воде и ваздух.

• Земљиште и шуме.

• Енергетска ефикасност и зелена енергија.Практична настава

• Изучавање на примерима (гледање филмова са еколошком тематиком, праћење акција домаћих еколошких удружења, читање популарне еколошке литературе, упознавање нових научних достигнућа са еколошких саветовања, посета оближњих еко кућа и салаша).
Ђукић, П., & Ђукановић, С. (2015). Одрживи развој: економско-еколошки изазови. Београд: Технолошко-металуршки факултет.

Ђукановић, С. (2014). Еколошка енергетика. Београд: АГМ књига.

ECOLOGICA, часопис Научно-стручног друштва за заштиту животне средине, Београд.
Предавања и вежбе, интерактивна настава уз тимски рад студената, гостујућа предавања стручњака.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10