Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА40
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2017
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање основних знања о мотивима, процесима, утицају и резултатима европских економских интеграција. Спознаја значаја успостављања и развоја заједничког тржишта Европске уније (ЕУ) за њено функционисање. Утврђивање основе правног система и карактеристика оснивачких уговора ЕУ. Стицање основних знања о најзначајнијим институцијама и процесима одлучивања у ЕУ. Препознавање суштине процеса придруживања и приступања ЕУ. Циљ предмета је и спознаја значаја и законитости процеса проширења ЕУ на исток. Стицање нових знања из најзначајнијих заједничких политика ЕУ и тумачење начина њиховог функционисања. Упознавање са критеријумима које би Србија требало да испуни на овом плану током процеса приступања Европској унији.
По завршетку и савлађивању овог предмета студенти ће бити у стању: да схвате мотиве и фазе развоја процеса европских интеграција, да процене значај и ефекте успостављања и развоја заједничког тржишта ЕУ, да објасне функционисање правног система ЕУ, да протумаче значај оснивачких уговора ЕУ, да препознају важност и успоставе однос између најважнијих институција и процеса одлучивања у ЕУ, да направе разлику између придруживања и приступања ЕУ, да открију значај процеса проширења ЕУ и да га доведу у везу са положајем Србије у претприступном процесу, да идентификују начине функционисања и да успоставе однос између најзначајнијих заједничких политика ЕУ и да генерализују критеријуме које би Србија требало да испуни у процесу приступања Европској унији.
Теоријска настава

Историја развоја европских интеграција. Успостављање и развој заједничког тржишта. Право и оснивачки уговори ЕУ. Најважније институције и процеси одлучивања у Европској унији. Придруживање и приступање Европској унији. Проширење ЕУ на исток. Буџет Европске уније. Заједничка пољопривредна политика ЕУ. Индустријска политика ЕУ. Фискална политика ЕУ. Заједничка трговинска политика ЕУ. Политика конкуренције ЕУ. Европски монетарни систем и заједничка монетарна политика ЕУ. Заједничка регионална политика ЕУ. Социјална политика ЕУ. Политика заштите потрошача ЕУ.Практична настава

Анализа студија случаја и конкретних примера из праксе.
Прокопијевић, М. (2012). Европска унија – увод. Београд: Чигоја Штампа.

Jones, E., Menon, A., & Weatherill S. (2013). The OxfordHandbook of the European Union. Oxford: Oxford University Press.

Staab, A. (2013). The European Union Explained: Institutions, Actors and Global Impact, third edition. Bloomington: Indiana University Press.

Болдвин, Р., & Виплош, Ч. (2010). Економија европских интеграција, треће издање. Београд: Датастатус.

Минтас-Ходак, Љ. (ур.). (2010). Еуропска унија. Загреб: Мате.
Ex catedra предавања и вежбе уз активно учешће студената. Презентације краћих писаних есеја и семинарских радова студената. Дебате о примерима из праксе. Анализа студија случаја. Интерактивни рад у форми дискусије и изношења индивидуалних ставова и закључака о извесним проблемима.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10