Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA40
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje 2017
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 5
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja o motivima, procesima, uticaju i rezultatima evropskih ekonomskih integracija. Spoznaja značaja uspostavljanja i razvoja zajedničkog tržišta Evropske unije (EU) za njeno funkcionisanje. Utvrđivanje osnove pravnog sistema i karakteristika osnivačkih ugovora EU. Sticanje osnovnih znanja o najznačajnijim institucijama i procesima odlučivanja u EU. Prepoznavanje suštine procesa pridruživanja i pristupanja EU. Cilj predmeta je i spoznaja značaja i zakonitosti procesa proširenja EU na istok. Sticanje novih znanja iz najznačajnijih zajedničkih politika EU i tumačenje načina njihovog funkcionisanja. Upoznavanje sa kriterijumima koje bi Srbija trebalo da ispuni na ovom planu tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji.
Po završetku i savlađivanju ovog predmeta studenti će biti u stanju: da shvate motive i faze razvoja procesa evropskih integracija, da procene značaj i efekte uspostavljanja i razvoja zajedničkog tržišta EU, da objasne funkcionisanje pravnog sistema EU, da protumače značaj osnivačkih ugovora EU, da prepoznaju važnost i uspostave odnos između najvažnijih institucija i procesa odlučivanja u EU, da naprave razliku između pridruživanja i pristupanja EU, da otkriju značaj procesa proširenja EU i da ga dovedu u vezu sa položajem Srbije u pretpristupnom procesu, da identifikuju načine funkcionisanja i da uspostave odnos između najznačajnijih zajedničkih politika EU i da generalizuju kriterijume koje bi Srbija trebalo da ispuni u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Teorijska nastava

Istorija razvoja evropskih integracija. Uspostavljanje i razvoj zajedničkog tržišta. Pravo i osnivački ugovori EU. Najvažnije institucije i procesi odlučivanja u Evropskoj uniji. Pridruživanje i pristupanje Evropskoj uniji. Proširenje EU na istok. Budžet Evropske unije. Zajednička poljoprivredna politika EU. Industrijska politika EU. Fiskalna politika EU. Zajednička trgovinska politika EU. Politika konkurencije EU. Evropski monetarni sistem i zajednička monetarna politika EU. Zajednička regionalna politika EU. Socijalna politika EU. Politika zaštite potrošača EU.Praktična nastava

Analiza studija slučaja i konkretnih primera iz prakse.
Prokopijević, M. (2012). Evropska unija – uvod. Beograd: Čigoja Štampa.

Jones, E., Menon, A., & Weatherill S. (2013). The OxfordHandbook of the European Union. Oxford: Oxford University Press.

Staab, A. (2013). The European Union Explained: Institutions, Actors and Global Impact, third edition. Bloomington: Indiana University Press.

Boldvin, R., & Viploš, Č. (2010). Ekonomija evropskih integracija, treće izdanje. Beograd: Datastatus.

Mintas-Hodak, LJ. (ur.). (2010). Europska unija. Zagreb: Mate.
Ex catedra predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata. Prezentacije kraćih pisanih eseja i seminarskih radova studenata. Debate o primerima iz prakse. Analiza studija slučaja. Interaktivni rad u formi diskusije i iznošenja individualnih stavova i zaključaka o izvesnim problemima.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10