Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MST01
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 8
Broj časova 3+3
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je da svršeni strukovni ekonomisti prodube i konkretizuju znanja o razvoju i funkcionisanju Evropske unije, imajući u vidu i trenutne procese proširenja, ali i izlazak Velike Britanije iz unije. S obzirom na raznovrsnost i različitost ekonomskih, industrijskih, fiskalnih, trgovinskih, socijalnih i ostalih politika u EU, potrebno je steći bolji uvid u pravila i legislativu preko kojih one funkcionišu. Vrlo važnu ulogu neophodno je posvetiti i mogućnosti korišćenja predpristupnih fondova za domaća preduzeća, politici dobrosusedskih odnosa, kao i kvotama i drugim ograničenjima koja je neophodno poštovati pri poslovanju sa EU.
Nakon ovog predmeta, studenti će, najpre teorijski, a zatim i praktično biti u stanju da razumeju i primene pravila u poslovanju u različitim sferama EU. Postoje mnoge oblasti, dimenzije i direktive koje mogu otežati, ali istovremeno i olakšati poslovanje domaćih preduzeća sa EU. Studenti će steći znanje iz oblasti zajedničke poljoprivredne politike, konkurentnosti, fiskalne, transportne, energetske kao i regionalne politike EU. Studenti će biti osposobljeni za lakše obavljanje složenijih poslovnih transakcija sa preduzećima u EU, ali i za apliciranje za sredstva iz predpristupnih fondova unije.
Teorijska nastava

• Politika konkurentnosti.

• Zajednička poljoprivredna politika (ciljevi, implementacija, subvencije, protekcionizam, fondovi).

• Trgovinska i politika međunarodne ekonomske kooperacije (trgovinski odnosi unutar zemalja unije, kao i sa SAD, Kinom, Rusijom, Japanom, zemljama u razvoju).

• Evrozona i njen značaj (uvođenje, sprovođenje i poteškoće).

• Fiskalna integracija (poreski principi, korporativne takse, indirektni i direktni porezi, porez na dodatu vrednost).

• Energetska politika.

• Mobilnost radne snage u EU.

• Regionalna politika (regionalne razlike u razvijenosti članica, odnos sever-jug).

• Proširenje EU (uslovi, politički i ekonomski efekti).

Praktična nastava

• Analiza studija slučaja i konkretnih primera iz prakse.
Baldwin, R., & Wyplosz, C. (2010). Ekonomija evropskih integracija, 3. izdanje. Beograd: Data status.

Jones, E., Menon, A., & Weatherill, S. (2013). The Oxford Handbook of the European Union. Oxford: Oxford University Press.

Damnjanović, J., i Đurić, D. (2013). Međunarodna ekonomija. Novi Sad: Alfa-graf NS.

Jovanović, M. (2013). The Economics of European Integration, Second Edition. Cheltenham: Edward Elgar.
Ex catedra predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata. Studije slučaja. Prezentacije kraćih pisanih eseja i seminarskih radova studenata. Interaktivni rad u formi diskusije i iznošenja individualnih stavova i zaključaka o konkretnim problemima.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 10 usmeni ispit
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 30  
praktičan rad: 10