Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20ST33fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Osnovni cilj predmeta je sticanje teorijskog i praktičnog znanja o svim aspektima poslovanja preduzeća. U tom smislu teorijski cilj je razumevanje suštine pojma preduzeća, zakonitosti njegovog funkcionisanja i njegovog odnosa sa okruženjem. Praktični cilj je sticanje znanja i veština koje su preduslov za uspešno upravljanje preduzećem. Cilj predmeta je da studenti nakon procesa učenja nauče da definišu teorijske osnove ekonomike preduzeća, da analiziraju pravne i organizacione aspekte preduzeća, da primene osnovne modele upravljanja troškovima, da objasne i analiziraju osnovne ekonomske principe i na konkretnim primerima odebru adekvatnu strategiju razvoja preduzeća.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Ekonomika preduzeća, studenti će biti u stanju da:
• razumeju svrhu i ciljeve preduzeća, njegovo mesto i ulogu u društveno ekonomskom okruženju,
• identifikuju interne i eksterne faktore koji utiču na utroške elemenata proizvodnje i na troškove poslovanja preduzeća,
• identifikuju relevantne faktore i mehanizme za određivanje tražnje za proizvodima preduzeća,
• analiziraju sve faze stvaranja vrednosti tokom procesa reprodukcije i elemente i determinante svake od ovih faza,
• analiziraju faktore koji utiču na rezultate poslovanja preduzeća i osnovne principe ekonomike na osnovu kojih se ocenjuje uspešnost poslovanja preduzeća.
Teorijska nastava
• Teorijske osnove ekonomike preduzeća.
• Ekonomski, pravni i organizacioni aspekti preduzeća i osnovne i posebne vrste preduzeća.
• Upravljanje troškovima.
• Tržište, prihod, dobit, konkurencija.
• Produktivnost.
• Princip ekonomičnosti.
• Rentabilnost.
• Strategija razvoja preduzeća.
Praktična nastava
• Problemski zadaci.
• Seminarski radovi.
• Diskusije.
Komnenić, B., & Kisić, S. (2014). Ekonomika Preduzeća. Novi Sad: Alfa-graf.
Pokrajčić, D. (2016). Ekonomika preduzeća: principi i ciljevi. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta.
Predavanja uz insistiranje na uključivanje studenta u diskusije i kritičko razmišljanje, obrada studija slučaja, interaktivne vežbe, timski rad.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10