Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СТ33фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 3
Статус предмета Изборни
Основни циљ предмета је стицање теоријског и практичног знања о свим аспектима пословања предузећа. У том смислу теоријски циљ је разумевање суштине појма предузећа, законитости његовог функционисања и његовог односа са окружењем. Практични циљ је стицање знања и вештина које су предуслов за успешно управљање предузећем. Циљ предмета је да студенти након процеса учења науче да дефинишу теоријске основе економике предузећа, да анализирају правне и организационе аспекте предузећа, да примене основне моделе управљања трошковима, да објасне и анализирају основне економске принципе и на конкретним примерима одебру адекватну стратегију развоја предузећа.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Економика предузећа, студенти ће бити у стању да:
• разумеју сврху и циљеве предузећа, његово место и улогу у друштвено економском окружењу,
• идентификују интерне и екстерне факторе који утичу на утрошке елемената производње и на трошкове пословања предузећа,
• идентификују релевантне факторе и механизме за одређивање тражње за производима предузећа,
• анализирају све фазе стварања вредности током процеса репродукције и елементе и детерминанте сваке од ових фаза,
• анализирају факторе који утичу на резултате пословања предузећа и основне принципе економике на основу којих се оцењује успешност пословања предузећа.
Теоријска настава
• Теоријске основе економике предузећа.
• Економски, правни и организациони аспекти предузећа и основне и посебне врсте предузећа.
• Управљање трошковима.
• Тржиште, приход, добит, конкуренција.
• Продуктивност.
• Принцип економичности.
• Рентабилност.
• Стратегија развоја предузећа.
Практична настава
• Проблемски задаци.
• Семинарски радови.
• Дискусије.
Комненић, Б., & Кисић, С. (2014). Економика Предузећа. Нови Сад: Алфа-граф.
Покрајчић, Д. (2016). Економика предузећа: принципи и циљеви. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета.
Предавања уз инсистирање на укључивање студента у дискусије и критичко размишљање, обрада студија случаја, интерактивне вежбе, тимски рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 25 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10