Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБД14
Студијски програми
  • Финансије и банкарство – ДЛС 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Основни циљ предмета је стицање теоријског и практичног знања о свим аспектима пословања предузећа. У том смислу теоријски циљ је разумевање суштине појма предузећа, законитости његовог функционисања и његовог односа са окружењем. Практични циљ је стицање знања и вештина које су предуслов за успешно управљање предузећем. Циљ предмета је да студенти науче да дефинишу теоријске основе економике предузећа, да анализирају правне и организационе аспекте предузећа, да примене основне моделе управљања трошковима, да објасне и анализирају основне економске принципе и на конкретним примерима одаберу адекватну стратегију развоја предузећа.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Економика предузећа, студенти ће бити у стању да: разумеју сврху и циљеве предузећа, његово место и улогу у друштвено економском окружењу; идентификују интерне и екстерне факторе који утичу на утрошке елемената производње и на трошкове пословања предузећа; идентификују релевантне факторе и механизме за одређивање тражње за производима предузећа; анализирају све фазе стварања вредности током процеса репродукције и елементе и детерминанте сваке од ових фаза; анализирају факторе који утичу на резултате пословања предузећа и основне принципе економике на основу којих се оцењује успешност пословања предузећа.
Теоријска настава:
- Теоријске основе економике предузећа.
- Економски, правни и организациони аспекти предузећа и основне и посебне врсте предузећа.
- Управљање трошковима.
- Тржиште, приход, добит, конкуренција.
- Продуктивност.
- Принцип економичности.
- Рентабилност.
- Стратегија развоја предузећа.
Практична настава: вежбе се спроводе уз активно учешће студената у наставном процесу, коришћење студија случаја и дискусија, практичних задатака и есеја.
Комненић, Б., и Крстић, С. Економика предузећа Алфа Граф НС 2014
Пауновић, Б. Економика предузећа - предузеће, окружење и улагања Економски факултет Универзитета у Београду 2021
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила, уз коришћење платформе Moodle која омогућава приступ материјалима, тестовима, затим платформе Zoom и осталих онлине платформи и уз активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, дебате, семинарске радове студената, студије случаја.