Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST33
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Osnovni cilj predmeta je sticanje teorijskog i praktičnog znanja o svim aspektima poslovanja preduzeća. U tom smislu teorijski cilj je razumevanje suštine pojma preduzeća, zakonitosti njegovog funkcionisanja i njegovog odnosa sa okruženjem. Praktični cilj je sticanje znanja i veština koje su preduslov za uspešno upravljanje preduzećem. Cilj predmeta je da studenti nakon procesa učenja nauče da definišu teorijske osnove ekonomike preduzeća, da analiziraju pravne i organizacione aspekte preduzeća, da primene osnovne modele upravljanja troškovima, da objasne i analiziraju osnovne ekonomske principe i na konkretnim primerima odebru adekvatnu strategiju razvoja preduzeća.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Ekonomika preduzeća, studenti će biti u stanju da:

• razumeju svrhu i ciljeve preduzeća, njegovo mesto i ulogu u društveno ekonomskom okruženju,

• identifikuju interne i eksterne faktore koji utiču na utroške elemenata proizvodnje i na troškove poslovanja preduzeća,

• identifikuju relevantne faktore i mehanizme za određivanje tražnje za proizvodima preduzeća,

• analiziraju sve faze stvaranja vrednosti tokom procesa reprodukcije i elemente i determinante svake od ovih faza,

• analiziraju faktore koji utiču na rezultate poslovanja preduzeća i osnovne principe ekonomike na osnovu kojih se ocenjuje uspešnost poslovanja preduzeća.
Teorijska nastava

• Teorijske osnove ekonomike preduzeća.

• Ekonomski, pravni i organizacioni aspekti preduzeća i osnovne i posebne vrste preduzeća.

• Upravljanje troškovima.

• Tržište, prihod, dobit, konkurencija.

• Produktivnost.

• Princip ekonomičnosti.

• Rentabilnost.

• Strategija razvoja preduzeća.

Praktična nastava

• Problemski zadaci.

• Seminarski radovi.

• Diskusije.
Komnenić, B., & Kisić, S. (2014). Ekonomika Preduzeća. Novi Sad: Alfa-graf.

Pokrajčić, D. (2016). Ekonomika preduzeća: principi i ciljevi. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta.
Predavanja uz insistiranje na uključivanje studenta u diskusije i kritičko razmišljanje, obrada studija slučaja, interaktivne vežbe, timski rad.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: