Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ33
Студијски програми
  • Предузетништво
  • Финансије и банкарство 2017
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Основни циљ предмета је стицање теоријског и практичног знања о свим аспектима пословања предузећа. У том смислу теоријски циљ је разумевање суштине појма предузећа, законитости његовог функционисања и његовог односа са окружењем. Практични циљ је стицање знања и вештина које су предуслов за успешно управљање предузећем. Циљ предмета је да студенти након процеса учења науче да дефинишу теоријске основе економике предузећа, да анализирају правне и организационе аспекте предузећа, да примене основне моделе управљања трошковима, да објасне и анализирају основне економске принципе и на конкретним примерима одебру адекватну стратегију развоја предузећа.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Економика предузећа, студенти ће бити у стању да:

• разумеју сврху и циљеве предузећа, његово место и улогу у друштвено економском окружењу,

• идентификују интерне и екстерне факторе који утичу на утрошке елемената производње и на трошкове пословања предузећа,

• идентификују релевантне факторе и механизме за одређивање тражње за производима предузећа,

• анализирају све фазе стварања вредности током процеса репродукције и елементе и детерминанте сваке од ових фаза,

• анализирају факторе који утичу на резултате пословања предузећа и основне принципе економике на основу којих се оцењује успешност пословања предузећа.
Теоријска настава

• Теоријске основе економике предузећа.

• Економски, правни и организациони аспекти предузећа и основне и посебне врсте предузећа.

• Управљање трошковима.

• Тржиште, приход, добит, конкуренција.

• Продуктивност.

• Принцип економичности.

• Рентабилност.

• Стратегија развоја предузећа.

Практична настава

• Проблемски задаци.

• Семинарски радови.

• Дискусије.
Комненић, Б., & Кисић, С. (2014). Економика Предузећа. Нови Сад: Алфа-граф.

Покрајчић, Д. (2016). Економика предузећа: принципи и циљеви. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета.
Предавања уз инсистирање на укључивање студента у дискусије и критичко размишљање, обрада студија случаја, интерактивне вежбе, тимски рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: