Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA27
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim ekonomskim pojmovima i kategorijama u turizmu, kao i sa ekonomskim, ali i svim drugim neekonomskim efektima turističkih kretanja. Karakteristikama turizma kao privredne delatnosti i analizi uticaja turizma na razvoj celokupne privrede i ekonomije u zemlji i svetu će biti posvećena posebna pažnja. Uticaji turizma na: DP i ND, platni bilans, zaposlenost, investicije, delatnosti turističke privrede i razvoj nedovoljno nerazvijenih zemalja i područja, ali i svi drugi indirektni uticaji će biti detaljno razmatrani. Cilj predmeta je i sticanje neophodnih znanja vezanih za funkcionisanje turističkog tržišta i prepoznavanje svih činilaca koji ga definišu i pokreću. Savremeno turističko tržište je dinamično, promene su permanentne, kako na inostranom, tako i na domaćem turističkom tržištu. Razumevanje ponašanja turističke tražnje i faktora koji deluju na nju postaje imperativ opstanka na tržištu i stoga su takva znanja važan deo izučavanja ovog predmeta.
Nakon uspešnog polaganja ovog predmeta studenti će biti u stanju da savladaju osnovne ekonomske pojmove koji se susreću u poslovanju turističkih preduzeća i uopšte turističke privrede. Studenti će se upoznati sa multiplikativnim efektima turističkih kretanja, sa svim promenama na složenom turističkom tržištu, karakteristikama ponude i tražnje, savladavši aktuelizovanu problematiku ekonomike turizma kao jedne naučne discipline, ali naravno sve to uz sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz više naučnih disciplina koje su savladali tokom studija, poput menadžmenta, preduzetništva, osnova ekonomije i dr. Predmet daje pregled osnovnih pravaca teorije turističke organizacije i njihove geneze i razvoja. Značaj je dat i delu u kome se razmatraju uslovi i perspektive razvoja turizma na prostoru Srbije. Dalje, na osnovu teorijskog znanja i praktične nastave studenti će uspešno formirati sopstveni stav o razvoju turizma i njegovom pozitivnom uticaju na sve ekonomske kategorije na mikro i makro nivou.
Teorijska nastava

• Teorijske osnove ekonomike i organizacije turizma.

• Karakteristike turizma kao privredne delatnosti.

• Društveni i ekonomski značaj turizma.

• Organizacija turizma i osnovi turističke politike.

• Primena marketing koncepcije u turizmu.

• Turističko tržište i njegove karakteristike.

• Karakteristike i efekti razvoja međunarodnog turizma u svetu.

• Karakteristike i efekti razvoja turizma u Srbiji.Praktična nastava

• Analiza studija slučaja, seminarski radovi.
Unković, S., & Zečević, B. (2015). Ekonomika turizma. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta.

Blagojević, S. (2010). Turizam – ekonomska osnova i organizacijski sistem. Novi Sad.
Predavanja, vežbe, interaktivna nastava uz korišćenje audiovizuelne opreme, izrada i prezentacija seminarskih radova, analiza članaka i studija iz časopisa i sa interneta.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 Završni ispit 45
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10