Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА27
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је упознавање студената са основним економским појмовима и категоријама у туризму, као и са економским, али и свим другим неекономским ефектима туристичких кретања. Карактеристикама туризма као привредне делатности и анализи утицаја туризма на развој целокупне привреде и економије у земљи и свету ће бити посвећена посебна пажња. Утицаји туризма на: ДП и НД, платни биланс, запосленост, инвестиције, делатности туристичке привреде и развој недовољно неразвијених земаља и подручја, али и сви други индиректни утицаји ће бити детаљно разматрани. Циљ предмета је и стицање неопходних знања везаних за функционисање туристичког тржишта и препознавање свих чинилаца који га дефинишу и покрећу. Савремено туристичко тржиште је динамично, промене су перманентне, како на иностраном, тако и на домаћем туристичком тржишту. Разумевање понашања туристичке тражње и фактора који делују на њу постаје императив опстанка на тржишту и стога су таква знања важан део изучавања овог предмета.
Након успешног полагања овог предмета студенти ће бити у стању да савладају основне економске појмове који се сусрећу у пословању туристичких предузећа и уопште туристичке привреде. Студенти ће се упознати са мултипликативним ефектима туристичких кретања, са свим променама на сложеном туристичком тржишту, карактеристикама понуде и тражње, савладавши актуелизовану проблематику економике туризма као једне научне дисциплине, али наравно све то уз способност повезивања основних знања из више научних дисциплина које су савладали током студија, попут менаџмента, предузетништва, основа економије и др. Предмет даје преглед основних праваца теорије туристичке организације и њихове генезе и развоја. Значај је дат и делу у коме се разматрају услови и перспективе развоја туризма на простору Србије. Даље, на основу теоријског знања и практичне наставе студенти ће успешно формирати сопствени став о развоју туризма и његовом позитивном утицају на све економске категорије на микро и макро нивоу.
Теоријска настава

• Теоријске основе економике и организације туризма.

• Карактеристике туризма као привредне делатности.

• Друштвени и економски значај туризма.

• Организација туризма и основи туристичке политике.

• Примена маркетинг концепције у туризму.

• Туристичко тржиште и његове карактеристике.

• Карактеристике и ефекти развоја међународног туризма у свету.

• Карактеристике и ефекти развоја туризма у Србији.Практична настава

• Анализа студија случаја, семинарски радови.
Унковић, С., & Зечевић, Б. (2015). Економика туризма. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета.

Благојевић, С. (2010). Туризам – економска основа и организацијски систем. Нови Сад.
Предавања, вежбе, интерактивна настава уз коришћење аудиовизуелне опреме, израда и презентација семинарских радова, анализа чланака и студија из часописа и са интернета.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 Завршни испит 45
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10