Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА23
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2017
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицанје основних знања о стратегији и моделима електронске трговине, методама њеног развоја као и преглед досадашњих практичних искустава у развијеним земљама света и нашој земљи. Циљ предмета је студенти по завешетку процеса учења стекну функционална знања у области изградње електронске трговине у компанијама, засноване на дефинисаној стратегији и методолошки заснованом развоју коришћењем информационо-комуникационих технологија.
Савладавањем садржаја из овог предмета студенти ће бити у стању да:

• идентификују потребе и захтеве електронске трговине у компанијама,

• препознају неопходне функције, објасне ефекте, намену, коришћење и ограничена појединих решења,

• упореде карактеристике појединих решења и предложе конкретне апликације.
Теоријска настава

• Окружење електронске трговине.

• Инфраструктура и платформе електронске трговине.

• Организациони модели електронске трговине.

• Структура система електронске трговине.

• Стратегије електронске трговине.

• Пословни модели електронске трговине.

• Концепти, технике и примењене технологије.

• Системи електронског плаћања.

• Сигурносни аспекти и приватност учесника.

• Мобилна трговина и дигитални агенти.

• Електронска трговина у Србији.Практична настава

• Захтеви потрошача и корисника.

• Маркетиншки концепт е-трговине.

• Пословне спецификације.

• Дизајн карактеристика, функција и интерфејса веб страница.

• Уградња интерактивности у системе електронске трговине.

• Аспекти сигурности електронске трговине.

• Заштита електронског преноса новчаних средстава.
Laudon, K. C., & Traver, C. (2016). E-commerce: businesstechnology, society. Harlow: Pearson Education Limited.

Schneider, G. (2015). Electronic commerce. Stanford: Cengage learning.

Јошанов, Б. (2006). Увод у електронско пословање. Нови Сад: Виша пословна школа.

Студије случаја и чланци у часописима, књигама и на интернету.
Предавања, вежбе, семинари.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45поена
Присуство на предавањима и вежбама 5 Писмени испит 45
Провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 Усмени испит  
Остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10    
Практичан рад: самостална израда студије случаја 10