Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA23
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje 2017
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja o strategiji i modelima elektronske trgovine, metodama njenog razvoja kao i pregled dosadašnjih praktičnih iskustava u razvijenim zemljama sveta i našoj zemlji. Cilj predmeta je studenti po zavešetku procesa učenja steknu funkcionalna znanja u oblasti izgradnje elektronske trgovine u kompanijama, zasnovane na definisanoj strategiji i metodološki zasnovanom razvoju korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija.
Savladavanjem sadržaja iz ovog predmeta studenti će biti u stanju da:

• identifikuju potrebe i zahteve elektronske trgovine u kompanijama,

• prepoznaju neophodne funkcije, objasne efekte, namenu, korišćenje i ograničena pojedinih rešenja,

• uporede karakteristike pojedinih rešenja i predlože konkretne aplikacije.
Teorijska nastava

• Okruženje elektronske trgovine.

• Infrastruktura i platforme elektronske trgovine.

• Organizacioni modeli elektronske trgovine.

• Struktura sistema elektronske trgovine.

• Strategije elektronske trgovine.

• Poslovni modeli elektronske trgovine.

• Koncepti, tehnike i primenjene tehnologije.

• Sistemi elektronskog plaćanja.

• Sigurnosni aspekti i privatnost učesnika.

• Mobilna trgovina i digitalni agenti.

• Elektronska trgovina u Srbiji.Praktična nastava

• Zahtevi potrošača i korisnika.

• Marketinški koncept e-trgovine.

• Poslovne specifikacije.

• Dizajn karakteristika, funkcija i interfejsa veb stranica.

• Ugradnja interaktivnosti u sisteme elektronske trgovine.

• Aspekti sigurnosti elektronske trgovine.

• Zaštita elektronskog prenosa novčanih sredstava.
Laudon, K. C., & Traver, C. (2016). E-commerce: businesstechnology, society. Harlow: Pearson Education Limited.

Schneider, G. (2015). Electronic commerce. Stanford: Cengage learning.

Jošanov, B. (2006). Uvod u elektronsko poslovanje. Novi Sad: Viša poslovna škola.

Studije slučaja i članci u časopisima, knjigama i na internetu.
Predavanja, vežbe, seminari.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45poena
Prisustvo na predavanjima i vežbama 5 Pismeni ispit 45
Provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 Usmeni ispit  
Ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10    
Praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10