Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СА51фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студентима омогући стицање основних знања из финансијске и актуарске математике, као предуслова за решавање конкретних пословних задатака у области квантитативне анализе и осигурања. Циљ предмета је и савладавање метода обрачуна простог и сложеног интереса, овладавање поступцима амортизације и конверзије зајма, као и разумевање проблематике делатности осигурања и обрачуна тарифа у осигурању. Посебан акценат ће бити дат проблему формирања премије осигурања и процене величине математичких резерви.
Након савладавања садржаја овог предмета, студенти ће бити у стању да:
• дефинишу основне појмове финансијске и актуарске математике,
• примене одговарајуће методе обрачуна простог и сложеног интереса,
• израде амортизациони план и дефинишу кораке у поступку отплате зајма,
• протумаче добијене резултате,
• користе таблице смртности у обрачуну тарифа у осигурању,
• обрачунују премијске резерве применом нето и бруто метода обрачуна,
• изведу закључке о резултатима обрачуна.
Теоријска настава
• Процентни рачун.
• Прост каматни рачун (камата на више сума, средњи рок плаћања, есконтовање).
• Сложен каматни рачун (фактор акумулације, есконтни фактор, фактор додајних улога, фактор актуелизације).
• Амортизација зајма.
• Конверзија зајма.
• Актуарске основе осигурања (Закон великих бројева, рачун вероватноће).
• Осигурање живота (таблице смртности, осигурање лица, вероватно и средње трајање живота).
• Обрачун тарифа код осигурања ренте.
• Обрачун тарифа код осигурања капитала.
• Математичке резерве (нето и бруто методе обрачуна математичке резерве).

Практична настава
Кочовић Ј., Рајић, В., & Митрашевић, М. (2016). Актуарска математика. Београд: ЦИД Економски факултет, Београд.
Филиповић, Л., & Папић-Благојевић, Н. (2013). Квантитативне методе. Нови Сад: Алфа-граф НС.
Кочовић Ј., & Павловић М. (2015). Увод у финансијску математику. Београд: ЦИД Економски факултет, Београд.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 30 поена Завршни испит 70 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 70
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10