Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20SA51fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da studentima omogući sticanje osnovnih znanja iz finansijske i aktuarske matematike, kao preduslova za rešavanje konkretnih poslovnih zadataka u oblasti kvantitativne analize i osiguranja. Cilj predmeta je i savladavanje metoda obračuna prostog i složenog interesa, ovladavanje postupcima amortizacije i konverzije zajma, kao i razumevanje problematike delatnosti osiguranja i obračuna tarifa u osiguranju. Poseban akcenat će biti dat problemu formiranja premije osiguranja i procene veličine matematičkih rezervi.
Nakon savladavanja sadržaja ovog predmeta, studenti će biti u stanju da:
• definišu osnovne pojmove finansijske i aktuarske matematike,
• primene odgovarajuće metode obračuna prostog i složenog interesa,
• izrade amortizacioni plan i definišu korake u postupku otplate zajma,
• protumače dobijene rezultate,
• koriste tablice smrtnosti u obračunu tarifa u osiguranju,
• obračunuju premijske rezerve primenom neto i bruto metoda obračuna,
• izvedu zaključke o rezultatima obračuna.
Teorijska nastava
• Procentni račun.
• Prost kamatni račun (kamata na više suma, srednji rok plaćanja, eskontovanje).
• Složen kamatni račun (faktor akumulacije, eskontni faktor, faktor dodajnih uloga, faktor aktuelizacije).
• Amortizacija zajma.
• Konverzija zajma.
• Aktuarske osnove osiguranja (Zakon velikih brojeva, račun verovatnoće).
• Osiguranje života (tablice smrtnosti, osiguranje lica, verovatno i srednje trajanje života).
• Obračun tarifa kod osiguranja rente.
• Obračun tarifa kod osiguranja kapitala.
• Matematičke rezerve (neto i bruto metode obračuna matematičke rezerve).

Praktična nastava
Kočović J., Rajić, V., & Mitrašević, M. (2016). Aktuarska matematika. Beograd: CID Ekonomski fakultet, Beograd.
Filipović, L., & Papić-Blagojević, N. (2013). Kvantitativne metode. Novi Sad: Alfa-graf NS.
Kočović J., & Pavlović M. (2015). Uvod u finansijsku matematiku. Beograd: CID Ekonomski fakultet, Beograd.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 30 poena Završni ispit 70 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 70
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10