Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБК32
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2024
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студентима омогући стицање основних знања из финансијске и актуарске математике, као предуслова за решавање конкретних пословних задатака у области квантитативне анализе и осигурања. Циљ предмета је и савладавање метода обрачуна простог и сложеног интереса, овладавање поступцима амортизације и конверзије зајма, као и разумевање проблематике делатности осигурања и обрачуна тарифа у осигурању.
Након савладавања садржаја овог предмета, студенти ће бити у стању да: дефинишу основне појмове финансијске и актуарске математике; примене одговарајуће методе обрачуна простог и сложеног интереса; израде амортизациони план и дефинишу кораке у поступку отплате зајма; сагледају различите могућности конверзије зајма; протумаче добијене резултате; користе таблице смртности у обрачуну тарифа у осигурању; изведу закључке о резултатима обрачуна.
Теоријска настава:
- Прост каматни рачун (камата на више сума, средњи рок плаћања, есконтовање).
- Сложен каматни рачун (фактор акумулације, есконтни фактор, фактор додајних улога, фактор актуелизације).
- Амортизација зајма.
- Конверзија зајма.
- Актуарске основе осигурања (Закон великих бројева, рачун вероватноће).
- Осигурање живота (таблице смртности, осигурање лица, вероватно и средње трајање живота).
- Обрачун тарифа код осигурања ренте.
- Обрачун тарифа код осигурања капитала.
Практична настава: израда задатака из области наведених у теоријској настави; анализа примера из праксе.
Папић-Благојевић, Н., Томашевић, С., и Томашевић, Д. Финансијска и актуарска математика Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2023
Кочовић, Ј., Митрашевић, М., и Рајић, В. Актуарска математика Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2016
Кочовић, Ј., и Павловић, М. Увод у финансијску математику Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2014
Кочовић, Ј. Актуарске основе формирања тарифа у осигурању лица Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2012
Практично решавање примера и задатака.