Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBK32
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo 2024
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da studentima omogući sticanje osnovnih znanja iz finansijske i aktuarske matematike, kao preduslova za rešavanje konkretnih poslovnih zadataka u oblasti kvantitativne analize i osiguranja. Cilj predmeta je i savladavanje metoda obračuna prostog i složenog interesa, ovladavanje postupcima amortizacije i konverzije zajma, kao i razumevanje problematike delatnosti osiguranja i obračuna tarifa u osiguranju.
Nakon savladavanja sadržaja ovog predmeta, studenti će biti u stanju da: definišu osnovne pojmove finansijske i aktuarske matematike; primene odgovarajuće metode obračuna prostog i složenog interesa; izrade amortizacioni plan i definišu korake u postupku otplate zajma; sagledaju različite mogućnosti konverzije zajma; protumače dobijene rezultate; koriste tablice smrtnosti u obračunu tarifa u osiguranju; izvedu zaključke o rezultatima obračuna.
Teorijska nastava:
- Prost kamatni račun (kamata na više suma, srednji rok plaćanja, eskontovanje).
- Složen kamatni račun (faktor akumulacije, eskontni faktor, faktor dodajnih uloga, faktor aktuelizacije).
- Amortizacija zajma.
- Konverzija zajma.
- Aktuarske osnove osiguranja (Zakon velikih brojeva, račun verovatnoće).
- Osiguranje života (tablice smrtnosti, osiguranje lica, verovatno i srednje trajanje života).
- Obračun tarifa kod osiguranja rente.
- Obračun tarifa kod osiguranja kapitala.
Praktična nastava: izrada zadataka iz oblasti navedenih u teorijskoj nastavi; analiza primera iz prakse.
Papić-Blagojević, N., Tomašević, S., i Tomašević, D. Finansijska i aktuarska matematika Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2023
Kočović, J., Mitrašević, M., i Rajić, V. Aktuarska matematika Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2016
Kočović, J., i Pavlović, M. Uvod u finansijsku matematiku Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2014
Kočović, J. Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju lica Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2012
Praktično rešavanje primera i zadataka.