Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA51
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da studentima omogući sticanje osnovnih znanja iz finansijske i aktuarske matematike, kao preduslova za rešavanje konkretnih poslovnih zadataka u oblasti kvantitativne analize i osiguranja. Cilj predmeta je i savladavanje metoda obračuna prostog i složenog interesa, ovladavanje postupcima amortizacije i konverzije zajma, kao i razumevanje problematike delatnosti osiguranja i obračuna tarifa u osiguranju. Poseban akcenat će biti dat problemu formiranja premije osiguranja i procene veličine matematičkih rezervi.
Nakon savladavanja sadržaja ovog predmeta, studenti će biti u stanju da:

• definišu osnovne pojmove finansijske i aktuarske matematike,

• primene odgovarajuće metode obračuna prostog i složenog interesa,

• izrade amortizacioni plan i definišu korake u postupku otplate zajma,

• protumače dobijene rezultate,

• koriste tablice smrtnosti u obračunu tarifa u osiguranju,

• obračunuju premijske rezerve primenom neto i bruto metoda obračuna,

• izvedu zaključke o rezultatima obračuna.
Teorijska nastava

• Procentni račun.

• Prost kamatni račun (kamata na više suma, srednji rok plaćanja, eskontovanje).

• Složen kamatni račun (faktor akumulacije, eskontni faktor, faktor dodajnih uloga, faktor aktuelizacije).

• Amortizacija zajma.

• Konverzija zajma.

• Aktuarske osnove osiguranja (Zakon velikih brojeva, račun verovatnoće).

• Osiguranje života (tablice smrtnosti, osiguranje lica, verovatno i srednje trajanje života).

• Obračun tarifa kod osiguranja rente.

• Obračun tarifa kod osiguranja kapitala.

• Matematičke rezerve (neto i bruto metode obračuna matematičke rezerve).Praktična nastava

• Izrada zadataka iz oblasti navedenih u teorijskoj nastavi;

• Analiza primera iz prakse.
Kočović J., Rajić, V., & Mitrašević, M. (2016). Aktuarska matematika. Beograd: CID Ekonomski fakultet, Beograd.

Filipović, L., & Papić-Blagojević, N. (2013). Kvantitativne metode. Novi Sad: Alfa-graf NS.

Kočović J., & Pavlović M. (2015). Uvod u finansijsku matematiku. Beograd: CID Ekonomski fakultet, Beograd.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10