Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА51
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2017
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студентима омогући стицање основних знања из финансијске и актуарске математике, као предуслова за решавање конкретних пословних задатака у области квантитативне анализе и осигурања. Циљ предмета је и савладавање метода обрачуна простог и сложеног интереса, овладавање поступцима амортизације и конверзије зајма, као и разумевање проблематике делатности осигурања и обрачуна тарифа у осигурању. Посебан акценат ће бити дат проблему формирања премије осигурања и процене величине математичких резерви.
Након савладавања садржаја овог предмета, студенти ће бити у стању да:

• дефинишу основне појмове финансијске и актуарске математике,

• примене одговарајуће методе обрачуна простог и сложеног интереса,

• израде амортизациони план и дефинишу кораке у поступку отплате зајма,

• протумаче добијене резултате,

• користе таблице смртности у обрачуну тарифа у осигурању,

• обрачунују премијске резерве применом нето и бруто метода обрачуна,

• изведу закључке о резултатима обрачуна.
Теоријска настава

• Процентни рачун.

• Прост каматни рачун (камата на више сума, средњи рок плаћања, есконтовање).

• Сложен каматни рачун (фактор акумулације, есконтни фактор, фактор додајних улога, фактор актуелизације).

• Амортизација зајма.

• Конверзија зајма.

• Актуарске основе осигурања (Закон великих бројева, рачун вероватноће).

• Осигурање живота (таблице смртности, осигурање лица, вероватно и средње трајање живота).

• Обрачун тарифа код осигурања ренте.

• Обрачун тарифа код осигурања капитала.

• Математичке резерве (нето и бруто методе обрачуна математичке резерве).Практична настава

• Израда задатака из области наведених у теоријској настави;

• Анализа примера из праксе.
Кочовић Ј., Рајић, В., & Митрашевић, М. (2016). Актуарска математика. Београд: ЦИД Економски факултет, Београд.

Филиповић, Л., & Папић-Благојевић, Н. (2013). Квантитативне методе. Нови Сад: Алфа-граф НС.

Кочовић Ј., & Павловић М. (2015). Увод у финансијску математику. Београд: ЦИД Економски факултет, Београд.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10