Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST19
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja o savremenom poreskom sistemu. Upoznati razne poreske oblike i praktično izračunavanje njihovog poreskog tereta u Republici Srbiji. Prepoznati brojne pogodnosti koje pruža poreski sistem Republike Srbije. Dijagnostikovati ispravno popunjenu poresku prijavu kod onih poreza koji to zahtevaju.
Po završetku ovog predmeta studenti će biti u stanju da:

• predlože strateške finansijske odluke vezane kako za lične finansije fizičkog lica, tako i za poslovne finansije pravnog lica,

• povežu poresko planiranje i investicionu problematiku,

• prate i primenjuju uvek prisutne izmene u poreskom sistemu Republike Srbije.
Teorijska nastava

• Savremeni poreski sistemi – poreski monizam i pluralizam, poreska politika u EU.

• Opšti pristup porezima – pojam, elementi, poreski obveznik, poreska osnovica, poreska stopa.

• Ekonomska snaga poreskog obveznika – poreska evazija, prevaljivanje poreza.

• Koncept oporezivanja imovine – porez na imovinu u statici i dinamici.

• Koncept oporezivanja dohotka fizičkih lica – obveznik poreza, poreska osnovica, poreska stopa.

• Koncept oporezivanja dobiti preduzeća – elemeti poreza na dobit, transferne cene, utanjena kapitalizacija.

• Porez na dobra i usluge – jednofazni i višefazni porezi na promet.

• Poreski oblici u Srbiji – porez na imovinu, porez na dobit, porez na dohodak, porez na dodatu vrednost.Praktična nastava

• Praktični primeri izračunavanja poreskog tereta raznih poreskih oblika u Srbiji.

• Vežba popunjavanja poreske prijave.
Rosen, H. S., & Gayer, T. (2011). Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu.

Wayne, D. (2015). Small Business Tax Deductions Revealed: 29 Tax-Saving Tips You Wish You Knew, (For Self-Employed People Only) (Small Business Tax Tips Book 1). Kindle Edition.

Scholes, M. S., Wolfson M. A., Erickson, M. M., Hanlon, M. L., Maydew E. L. & Shevlin T. J. (2015). Taxes & Business Strategy. Prentice Hall.

Mikić, H. (2007). Finansijska strategija i planiranje poreza. Novi Sad: Visoka poslovna škola Novi Sad.
Predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata, analiza primera iz prakse.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10