Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ19
Студијски програми
  • Предузетништво
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је стицање теоријских и практичних знања о савременом пореском систему. Упознати разне пореске облике и практично израчунавање њиховог пореског терета у Републици Србији. Препознати бројне погодности које пружа порески систем Републике Србије. Дијагностиковати исправно попуњену пореску пријаву код оних пореза који то захтевају.
По завршетку овог предмета студенти ће бити у стању да:

• предложе стратешке финансијске одлуке везане како за личне финансије физичког лица, тако и за пословне финансије правног лица,

• повежу пореско планирање и инвестициону проблематику,

• прате и примењују увек присутне измене у пореском систему Републике Србије.
Теоријска настава

• Савремени порески системи – порески монизам и плурализам, пореска политика у ЕУ.

• Општи приступ порезима – појам, елементи, порески обвезник, пореска основица, пореска стопа.

• Економска снага пореског обвезника – пореска евазија, преваљивање пореза.

• Концепт опорезивања имовине – порез на имовину у статици и динамици.

• Концепт опорезивања дохотка физичких лица – обвезник пореза, пореска основица, пореска стопа.

• Концепт опорезивања добити предузећа – елемети пореза на добит, трансферне цене, утањена капитализација.

• Порез на добра и услуге – једнофазни и вишефазни порези на промет.

• Порески облици у Србији – порез на имовину, порез на добит, порез на доходак, порез на додату вредност.Практична настава

• Практични примери израчунавања пореског терета разних пореских облика у Србији.

• Вежба попуњавања пореске пријаве.
Rosen, H. S., & Gayer, T. (2011). Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu.

Wayne, D. (2015). Small Business Tax Deductions Revealed: 29 Tax-Saving Tips You Wish You Knew, (For Self-Employed People Only) (Small Business Tax Tips Book 1). Kindle Edition.

Scholes, M. S., Wolfson M. A., Erickson, M. M., Hanlon, M. L., Maydew E. L. & Shevlin T. J. (2015). Taxes & Business Strategy. Prentice Hall.

Микић, Х. (2007). Финансијска стратегија и планирање пореза. Нови Сад: Висока пословна школа Нови Сад.
Предавања и вежбе уз активно учешће студената, анализа примера из праксе.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10